תנאי שימוש בנאמנות

תנאי שימוש לחשבון נאמנות ב- XPlace

עדכון אחרון: נובמבר 2014

תנאי שימוש לחשבון נאמנות ותשלומים של XPlace אלו (להלן: "תנאי שימוש בחשבון הנאמנות") משלבים בזה על דרך הפנייה את כל ההוראות, התנאים, הכללים, כללי המדיניות וההנחיות באתר, לרבות תנאי השימוש של XPlace (להלן: "תנאי השימוש").

תנאי שימוש בחשבון הנאמנות אלו הנם בתוקף החל מיום 1 בינואר 2012. המשך שימושך באתר לאחר תאריך זה יהווה הסכמתך לתנאים אלו. חברת XPlace שומרת על זכותה לשנות את הוראות תנאי שימוש בחשבון נאמנות אלו מבלי לתת לך הודעה מוקדמת, לפיכך עליך לעקוב בתכיפות אחר שינויים בתנאים אלו.

תנאי שימוש בחשבון הנאמנות אלו חלים על חשבון נאמנות שנפתח על ידי הלקוח ו/או המומחה. הלקוח והמומחה נחשבים כאילו חתמו על תנאי שימוש בחשבון הנאמנות על פי החוק הפדרלי לעניין חתימות אלקטרוניות במסחר בינלאומי ולאומי (חוק החתימה האלקטרונית) (15 U.S.C, סעיף 7001 וגו'), בחירה ב-"הפקדה לחשבון הנאמנות", ומימון/הפקדה לחשבון הנאמנות, מהווה אישורך כי באפשרותך לקבל, להוריד ולהדפיס באופן אלקטרוני את תנאי שימוש בחשבון הנאמנות.

בשליחת בקשת הפקדה לחשבון נאמנות או ביצוע הפקדה לחשבון נאמנות, הנך מסכים באופן אוטומטי לתנאי השימוש בחשבון נאמנות, החלים באופן מיידי. כל אזכור של הנאמנות בתנאי חשבון נאמנות אלו יכלול את ההפקדה הראשונית וכל הפקדה נוספת לחשבון נאמנות של פרויקט.

הלקוח והמומחה שוכרים את- XPlace, מאשרים ומורים ל-XPlace בע''מ לפעול כמחזיק כספים בנאמנות וכסוכן נאמנות בפרויקטים הרלבנטיים, לצורך החזקה, ניהול ושחרור מבוקר של כספי הנאמנות בכפוף לתנאי שימוש בחשבון הנאמנות. הנך מאשר ל-XPlace בע''מ לשלם כספים ששוחררו מחשבון הנאמנות על פי תנאי שימוש בחשבון הנאמנות כתשלום דמי השימוש לפרעון ל-XPlace על פי תנאי השימוש של XPlace או ניכויים אחרים הנזכרים תנאי שימוש בחשבון הנאמנות אלו.

בתנאי שימוש בחשבון הנאמנות אלו, המונחים "XPlace", "אנו" ו-"אנחנו" מתייחסים ל-XPlace בע''מ, אלא אם ההקשר מחייב אחרת.

מי משלם עמלה עבור שימוש בחשבון הנאמנות המאובטח?

עמלת מקבל הכסף: 0.0%

עמלת שולח הכסף: 10.0%

הפקדה לחשבון הנאמנות

כאשר לקוח מממן פרויקט באתר על-ידי ביצוע הפקדה לחשבון נאמנות של פרויקט, הלקוח מתיר ל-XPlace, באופן בלתי חוזר, להשתמש במערכת התשלומים על מנת לחייב את חשבון הלקוח, ולפי המקרה, את כרטיס האשראי, חשבון הבנק, הארנק שלו ב- XPlace או חשבון ה-PayPal של הלקוח, בסכום ההפקדה החל בתוספת דמי ועמלות ההפקדה הרלבנטיים של XPlace, ולהפקיד כל סכום שנגבה באמצעותו בחשבון הנאמנות לטובת הפרויקט. לאחר ש-XPlace חייבה את אמצעי התשלום וכן גבתה תשלומים ועמלות רלבנטיים, חיוב זה הנו בלתי חוזר.

הלקוח מסכים לא לבקש מחברת כרטיסי האשראי, מאמצעי התשלום או הבנק שלו לבצע הכחשת עסקה (Charge back) של כל סכום מ-XPlace מכל סיבה שהיא.

במידה ש-XPlace לא תוכל לגבות סכום כאמור מכל סיבה שהיא, לא תהיה ל-XPlace כל מחויבות בנוגע ליצירת או הפקדה לחשבון הנאמנות או כל תוספת או הפקדה לחשבון נאמנות כאמור. אלא אם ועד אשר הלקוח ישלם את בקשת ההפקדה הראשונית ל-XPlace, ל-XPlace לא תהיה כל מחויבות בנוגע לחשבון הנאמנות. מלבד חיוב חשבון הלקוח, ולפי המקרה, כרטיס האשראי, חשבון הבנק, ארנק XPlace או חשבון ה-PayPal של הלקוח, ל-XPlace לא תהיה כל מחויבות בנוגע ליצירת או הפקדה לחשבון הנאמנות או כל תוספת לחשבון נאמנות כאמור.

הפקדה לחשבון נאמנות על ידי הלקוח מהווה את הסכמת הלקוח לשלם את הסכומים אותם אישר הלקוח ל-XPlace לגבות מחשבון הלקוח, ולפי המקרה, מכרטיס האשראי, חשבון הבנק, ארנק XPlace או מחשבון ה-PayPal של הלקוח. תשלומים כאמור, לאחר אישורם, הנם סופיים, ו-XPlace תשחרר את הכספים שבחשבון הנאמנות אך ורק על פי תנאי שימוש בחשבון הנאמנות.

השימוש בכספים שבחשבון הנאמנות

XPlace משתמשת בכספים המופקדים בחשבון הנאמנות אך ורק על פי תנאי שימוש בחשבון הנאמנות. XPlace לא תמסור מרצון כספים המופקדים בחשבון הנאמנות לנושיה במקרה של פשיטת רגל או לכל מטרה אחרת. XPlace תחזיק אך ורק בזכות חוקית, ולא תהיה בעלת כל זכות שביושר בחשבון הנאמנות ובכל כספים המצויים בו. תנאי שימוש בחשבון נאמנות אלו יתווספו לתנאי השימוש של XPlace, ולכל הסכם אחר בין הלקוח לבין המומחה בנוגע לפרויקט.

הפקדה לחשבון הנאמנות

XPlace מפקידה ומחזיקה כל כספים המצויים בחשבון הנאמנות בחשבון בנק מאובטח באופן מלא, שקיבל אישור להחזיק כספי נאמנות על פי החוקים והתקנות החלים. הנך מסכים לא לקבל ריבית או רווחים אחרים בגין הכספים שבחשבון הנאמנות. XPlace רשאית להרוויח ולקבל ריבית על כספים אלו, רשאית לגבות או לנכות תשלומים, או רשאית לקבל תגמולים אחרים עבור שירותי בנקאות, תשלום או שירותים פיננסיים אחרים הנוגעים לחשבונות הנאמנות.

סטטוס חשבון הנאמנות

הלקוח והמומחה רשאים לבדוק באתר האינטרנט את המידע הנוכחי בנוגע לסטטוס חשבון הנאמנות.

שחרור ומסירת כספים מחשבון הנאמנות

XPlace רשאית לשחרר, ותשחרר, את הסכומים הרלבנטיים שבחשבון הנאמנות (כל סכום כאמור, להלן: "סכום משוחרר") למומחה או ללקוח, אך ורק על פי אחד או יותר מתנאי השחרור הנזכרים להלן. המומחה והלקוח מתירים ל-XPlace להשתמש במערכת התשלומים שתיבחר על ידה על מנת למסור כל סכום משוחרר, ולנכות מכל צד את הסכומים אשר XPlace רשאית לנכות על פי תנאי השימוש במערכת החיוב והתשלומים של XPlace, ומדיניות יישוב המחלוקות של XPlace.

תנאי שחרור

בתנאי שימוש בחשבון נאמנות אלו, המונח "תנאי שחרור" משמעו כל אחד מהבאים:

  1. הלקוח או המומחה אישר את בקשת השחרור של הצד השני באתר
  2. הלקוח או המומחה לא הגישו בזמן הוראות נגד בקשת השחרור של הצד השני על פי מדיניות יישוב המחלוקות של XPlace
  3. הלקוח לא אישר או חלק על תשלום במועד בנוגע לבקשת שחרור על פי תנאי השימוש של מערכת החיוב והתשלומים של XPlace ומדיניות יישוב המחלוקות של XPlace
  4. המומחה מבקש כי יינתן החזר ללקוח
  5. הלקוח והמומחה מסרו הוראות משותפות בכתב ל-XPlace בהן הם מתירים שחרור
  6. הלקוח לא יזם בקשה ליישוב מחלוקת עד לתאריך השחרור האוטומטי
  7. פסק בוררות סופי ומחייב של בורר שמונה כדין, אשר לא הוגש עליו ערעור
  8. צו סופי ומחייב של בית משפט מוסמך, אשר לא הוגש עליו ערעור
  9. הלקוח או המומחה לא הגיבו במועד לבקשת יישוב מחלוקות ב-XPlace, הודעת פתיחת בוררות, הודעת פתיחת הליך גישור, או לא קיימו באופן אחר את מדיניות יישוב המחלוקות של XPlace.

דמי שירות; דמי טיפול בתשלום

כאשר לקוח מפקיד כספים לחשבון הנאמנות של הפרויקט באמצעות האתר או שולח תשלום ישיר או תשלום בונוס למומחה, XPlace גובה דמי שימוש ודמי טיפול בתשלום, כמפורט באתר האינטרנט. XPlace רשאית לשנות את דמי השימוש ואת דמי הטיפול בתשלום מעת לעת, על פי ראות עיניה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

כאשר מומחה / פרילנסר מושך כספים מחשבון הנאמנות של הפרויקט באמצעות האתר או מקבל תשלום ישיר או תשלום בונוס מלקוח, XPlace גובה דמי שימוש ודמי טיפול בתשלום, כמפורט באתר האינטרנט. XPlace רשאית לשנות את דמי השימוש ואת דמי הטיפול בתשלום מעת לעת, על פי ראות עיניה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

מחלוקות בנוגע לחשבון הנאמנות

בנוגע לכל מחלוקות בין הלקוח לבין המומחה בנוגע לחשבון נאמנות, הלקוח והמומחה יפעלו ליישב את המחלוקת על פי מדיניות יישוב המחלוקות של XPlace.

חשבון הנאמנות במהלך הליך יישוב מחלוקות

במהלך הליך יישוב מחלוקת, XPlace תמשיך להחזיק בכספי הנאמנות עד להתקיימות תנאי לשחרור או עד יישוב מלא של המחלוקת.

פעילות כספית במהלך הליכי יישוב מחלוקות

פעולות כספיות מסויימות באתר האינטרנט, דוגמת משיכת כספים ותשלומים מארנק XPlace יוגבלו או יהיו בלתי זמינים במהלך הליך יישוב המחלוקת.

שחרור כספים מחשבון הנאמנות

שחרורים הנם סופיים

אישורך לשחרור כל סכום מחשבון הנאמנות מהווה את הסכמתך לשחרור כספים כאמור מחשבון הנאמנות, ולפיכך, מהווה אישור לשביעות רצונך מהעבודה שנמסרה לך על ידי המומחה. כל שחרור כאמור הנו סופי ולא ניתן לחלוק עליו.

חובות הנאמן

XPlace מחוייבת לבצע אך ורק את החובות המפורטים במפורש בתנאי שימוש בחשבון הנאמנות, ולא ישתמעו חובות אחרים או נוספים. ל-XPlace אין כל אחריות או חובה לבדוק את הוראותיו של כל הסכם אחר למעט אלו של תנאי שימוש בחשבון הנאמנות. XPlace לא תהיה אחראית לבדוק כל הסכם או תכתובת בין הלקוח לבין המומחה, אף אם הועלתה לאתר האינטרנט.

XPlace רשאית להסתמך, ולא תהיה אחראית אם תפעל או תימנע מלפעול על פי כל הודעה, הוראה או בקשה בכתב, שנמסרה לה על פי תנאי חשבון נאמנות אלו, אם XPlace סבורה באופן סביר כי הודעה, הוראה או בקשה כאמור הנה מהימנה וכי נחתמה או הוצגה על ידי הצד המתאים או הצדדים המתאימים.

XPlace אינה מחוייבת לבדוק או לחקור את תוקף, דיוק או תוכן כל מסמך כאמור. XPlace אינה מחוייבת לבקש כל תשלום או כספי שחרור שיש לשלם ל- או מ-כל חשבון נאמנות. XPlace רשאית לממש כל סמכות המוקנית לה ולבצע כל חובה המוטלת עליה על פי תנאי שימוש בחשבון הנאמנות, במישרין או באמצעות שלוחים, מגשרים, בוררים או באי כוח (ותהיה אחראית אך ורק לבחור בקפידה שלוח או בא כוח כאמור) ורשאית להיוועץ עם עורכי דין, רואי חשבון ואנשי מקצוע אחרים שייבחרו ויועסקו על ידה. XPlace לא תהיה אחראית לכל דבר שנעשה, הותר או שלא נעשה על ידה בתום לב, בהתאם לעצת או חוות דעת כל עורך דין, רואה חשבון או איש מקצוע אחר כאמור. במידה ש-XPlace אינה בטוחה בנוגע לחובותיה או זכויותיה על פי מסמך זה או שהנה מקבלת הוראות, טענות או תביעות מכל צד למסמך זה, אשר על פי דעתה סותרים כל הוראה בתנאי שימוש בחשבון הנאמנות, XPlace תהיה רשאית להימנע מלבצע כל פעולה, וחובתה היחידה תהיה לשמור באופן בטוח את כל הכספים המוחזקים בחשבון הנאמנות עד אשר תקבל הוראה אחרת בכתב מהלקוח ומהמומחה או על פי צו סופי, פסק בורר סופי או החלטה סופית של בית משפט.

זכויות הנאמן

ל-XPlace יש הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אולם אין עליה חובה, לפתוח הליך גישור או בוררות על פי האמור לעיל, או לפתוח כל הליך משפטי אחר, לרבות הפקדת כספים המוחזקים בחשבון נאמנות בבית משפט מוסמך, על מנת ליישב כל מחלוקת בין הלקוח לבין המומחה בנוגע לחשבון הנאמנות. על אף כל הוראה בתנאי שימוש בחשבון הנאמנות הסותרת זאת, ובין אם XPlace הנה בעלת עניין בכל מחלוקת, בוררות, גישור או הליך משפטי אחר כאמור, דבר במסמך זה לא יפורש כמגביל את זכויותיה על פי חוק וביושר של XPlace, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, הפקדת כספים המוחזקים בנאמנות בבית משפט מוסמך. במקרה של הונאה, XPlace תהיה רשאית לשחרר כספים המוחזקים בחשבון הנאמנות לידי הצד שלא הפר. כל תאגיד או ארגון שאליו תמוזג XPlace, שאליו תהפוך, או שעמו תתאחד, או כל תאגיד או ארגון אשר אליו יועברו מרבית עסקי הנאמנות של XPlace, יירש את זכויותיה וחובותיה של XPlace כסוכן נאמנות על פי תנאי שימוש בחשבון נאמנות אלו, ללא צורך בכל פעולה נוספת.

תקופת וסיום הנאמנות

הנאמנות תפקע באופן אוטומטי בעת שחרור כל הכספים מחשבון הנאמנות. XPlace שומרת על זכותה לסיים את הנאמנות, מכל סיבה, באמצעות מתן הודעה בכתב ללקוח ולמומחה שלושה (3) ימים מראש.

המשך תחולת התנאים לאחר סיום הנאמנות

עם סיום הנאמנות, יתר הוראות תנאי השימוש של XPlace תמשכנה לחול, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, התחייבויות לשלם ל-XPlace כל כספים, הפרשות, תשלומים ועמלות בנוגע ליישוב מחלוקות, הגבלת אחריות והתחייבויות שיפוי.

תנאים והוראות שונים בנוגע לחשבון הנאמנות

הודעה אודות בקשה למתן צו

במידה שהלקוח מתכוון לקבל צו מכל בורר או מכל בית משפט, וצו כאמור עשוי להורות ל-XPlace לבצע או להימנע מלבצע כל פעולה בנוגע לחשבון הנאמנות, אותו צד: (1) ימסור ל-XPlace הודעה מראש, לפחות חמישה ימי עסקים מראש, אודות הדיון; (2) יכלול בכל צו כאמור תנאי על פיו כתנאי מקדים להתחייבותה של XPlace, XPlace תקבל תשלום מלא של כל הסכומים אשר תהיה זכאית להם; ו-(3) יקבל תשלום בגין ערכם הסביר של השירותים שיינתנו על פי צו כאמור.

היעדר זכויות צד ג'

תנאי שימוש בחשבון הנאמנות נועדו אך ורק להיטיב עם הלקוח, המומחה, XPlace או חליפיהם ונמחיהם המותרים, ואף אדם או גוף אחר אינו מחזיק ולא יקבל כל זכות מכוח תנאי שימוש בחשבון הנאמנות, אלא אם כן הוסכם אחרת במפורש ובכתב על ידי הלקוח, המומחה ו-XPlace.

היעדר פעילות

במידה שהועברו כספים לחשבון נאמנות ויש בו יתרת זכות, אולם הלקוח לא ביצע בו כל פעילות במשך עשרים (20) יום רצופים לאחר תאריך הפעולה האחרונה, ולא הוגשה בקשה ליישוב מחלוקת, אזי יתרה כאמור תשוחרר לידי המומחה בסוף תקופת עשרים (20) ימי חוסר הפעילות.

חליפים ונמחים

תנאי שימוש בחשבון נאמנות אלו יחייבו ויזכו את חליפיהם ונמחיהם של הלקוח, המומחה ו-XPlace. עם זאת, XPlace אינה מחוייבת במסגרת ביצוע תנאי שימוש בחשבון הנאמנות להכיר בכל חליף או נמחה של הלקוח או של המומחה, אלא אם XPlace קיבלה ראיה ברורה, מוסמכת וסופית בכתב אודות החלפת צדדים כאמור.

יצירת קשר
במידה שברצונך לדווח על הפרה של תנאי השימוש, או אם יש לך כל שאלה או צורך בסיוע, אנא פנה אל מרכז שירות הלקוחות של XPlace באופן הבא:

תמיכה באינטרנט: לחץ כאן

מייל: support@xplace.com