הסכם מתן שירותים בין הלקוח לבין המומחה

הסכם מתן שירותים בין הלקוח לבין המומחה

עדכון אחרון: יולי 2012

הסכם מתן שירותים זה הנו חלק מהסכם החברות בין הלקוח לבין המומחה, התקף ממועד מסירת הפרוייקט על ידי הלקוח, וקבלת הפרוייקט על ידי המומחה באתר. הסכם מתן שירותים זה כולל את כל ההוראות, התנאים, הכללים, המדיניות וההנחיות באתר, לרבות תנאי השימוש של XPlace (להלן: "תנאי השימוש"). מונחים מודגשים שאינם מוגדרים בהסכם מתן שירותים זה, מוגדרים בתנאי השימוש של XPlace.

1. הסכם חברות

במועד מסירת הפרוייקט על ידי הלקוח וקבלתו על ידי המומחה באתר, הלקוח מסכים לרכוש, והמומחה מסכים להעניק, את שירותי המומחה על פי ההסכמים הבאים (יחד, להלן: "הסכם החברות"): (1) תנאי השימוש; (2) תנאי הפרוייקט שנמסר ונתקבל באתר, במידה שאינם עולים בקנה אחד עם תנאי החובה (כהגדרתם מטה); (3) כל הוראות חוזיות אחרות שנתקבלו על ידי הלקוח והמומחה יחדיו ושהועלו לאתר, במידה שאינן עולות בקנה אחד עם תנאי החובה (כהגדרתם מטה); ו-(4) הסכם מתן שירותים זה.

ניתן לשנות את הוראות הסכם מתן שירותים זה באמצעות תנאי הפרוייקט שנמסר ונתקבל באתר, או באמצעות הוראות חוזיות אחרות שתתקבלנה על ידי הלקוח והמומחה יחדיו, ואשר תועלינה לאתר. עם זאת, ההוראות האחרות בתנאי השימוש, מלבד הסכם מתן שירותים זה, (להלן: "תנאי החובה") אינן ניתנות לשינוי. סתירות בהסכם החברות תיושבנה על פי סדר הקדימויות הבא: (1) תנאי החובה; (2) תנאי הפרוייקט, שנמסר ונתקבל באתר, במידה שאינם עולים בקנה אחד עם תנאי החובה; (3) כל הוראות חוזיות אחרות שנתקבלו על ידי הלקוח ועל ידי המומחה יחדיו והועלו לאתר, במידה שאינן עולות בקנה אחד עם תנאי החובה; ו-(4) הסכם מתן השירותים. על אף כל דבר הסותר זאת, הלקוח והמומחה מסכימים יחדיו לא לקבוע כל הוראות חוזיות או תנאי פרוייקט הסותרים את תנאי החובה. כל חלק בהסכם החברות הסותר או המשנה את תנאי החובה יהיה בטל ומבוטל, בעוד יתר חלקי הסכם החברות יישאר בתוקף ויחייב.

2. אחריות וביצוע

הלקוח אחראי לנהל, לפקח, לקבל ולשלם עבור שירותי מומחה משביעי רצון, על פי הסכם החברות, במועד ובאופן מקצועי. המומחה אחראי על ביצוע ואיכות שירותי המומחה על פי הסכם החברות, במועד ובאופן מקצועי, באופן העולה בקנה אחד עם הפרקטיקות הנהוגות בתעשייה, באתר, במקום ובמועד שהמומחה יראה לנכון. האופן והאמצעים שבהם יבחר המומחה על מנת לבצע את הפרוייקט הנם בשיקול דעתו ובשליטתו המלאים של המומחה. בביצוע הפרוייקט, המומחה מסכים לספק את הציוד, הכלים והחומרים האחרים שלו, על חשבונו. הלקוח והמומחה מסכימים כל אחד לפעול בתום לב ובטיפול הוגן במסגרת ביצוע הסכם החברות.

3. תקופת מתן השירותים

תקופת מתן שירותי המומחה על פי הסכם החברות תחל ותסתיים בתאריכים המפורטים בתנאי הפרוייקט, אלא אם הלקוח והמומחה הסכימו יחדיו אחרת, באמצעות בקשת שינוי באתר, אשר הועלתה אל חדר העבודה (Project Workspace).

4. יחסי מומחה עצמאי

יחסיו של המומחה עם הלקוח יהיו יחסי עוסק עצמאי, ודבר בהסכם החברות לא יפורש כיוצר שותפות, מיזם משותף או יחסי עובד-מעביד. המומחה (א) אינו שלוחו של הלקוח; (ב) אינו מוסמך לעשות כל הצהרה, הסכם או התחייבות בשם הלקוח; (ג) לא יהיה זכאי לכל הטבה אשר הלקוח מעניק לעובדיו, כגון ביטוח קבוצתי, חלוקת רווחים או הטבות פרישה (ומוותר על כל זכות לקבל כל הטבה כאמור); ו-(ד) יהיה אחראי באופן בלעדי לכל דוחות מס ותשלומים שיש להגיש או לשלם לכל רשות מס פדרלית, מדינתית או מקומית בנוגע לביצוע השירותים על ידי המומחה וקבלת כספים על פי הסכם החברות.

המומחה אחראי באופן בלעדי למלא את כל החוקים המדינתיים והבינלאומיים, לרבות חוקים החלים על עצמאים, במידת הצורך, כגון חוקים הנוגעים לתשלום מסים, תשלומי ביטוח לאומי, נכות ותשלומים אחרים, על בסיס התשלומים ששולמו למומחה על פי הסכם החברות. הלקוח לא ינכה או יבצע תשלומים לביטוח לאומי, ביטוח אבטלה או ביטוח נכות, ולא ירכוש ביטוח פיצוי עובדים עבור המומחה. המומחה מסכים בזה לשפות ולהגן על הלקוח מפני כל מס או תשלום כאמור, לרבות קנסות וריבית. המומחה מסכים למסור הוכחה על תשלום המסים המתאימים החלים על כל כספים ששולמו למומחה על פי הסכם החברות, במועד דרישתו הסבירה של הלקוח.

5. זכויות קניין רוחני

תנאים מוגדרים מסויימים

בהסכם מתן שירותים זה, המונחים המודגשים הבאים יישאו את המשמעות להלן, אלא אם כן ההקשר מחייב אחרת:

"טכנולוגיית רקע" משמע כל האמצאות שפותחו על ידי המומחה, למעט במהלך מתן השירותים ללקוח על פי הסכם זה וכל אמצאה שנרכשה או שניתנה ברשיון על ידי המומחה, אשר המומחה משתמש בה במסגרת ביצוע השירותים על פי הסכם החברות או שהנו משלב אותה בפרוייקט.

"זכויות קניין רוחני" כמשמען בתנאי השימוש.

"אמצאה" משמע כל רעיון, קונספט, מידע, חומרים, תהליכים, נתונים, תכניות, ידע, שיפורים, תגליות, פיתוחים, שרטוטים, עבודות אמנות, נוסחאות, יצירות עבודות שניתן להבטיח להן זכויות יוצרים, טכניקות וכל זכויות קניין רוחני בהם.

"תוצר עבודה" משמע כל תוצר עבודה שפותח על ידי המומחה, כנדרש על מנת לבצע את הפרוייקט, ואשר נמסר ללקוח במסגרת ביצוע הפרוייקט, למעט טכנולוגיית הרקע.

טכנולוגיית רקע. המומחה יגלה אודות כל טכנולוגיית רקע אשר המומחה מציע להשתמש בה או לשלב אותה בנוגע לביצוע שירותיו עבור הלקוח. במידה שהמומחה אינו מגלה אודות כל טכנולוגיית רקע, המומחה מתחייב כי לא ישתמש בטכנולוגיית רקע או ישלב אותה בתוצר העבודה שנמסר על פי הסכם זה. על אף האמור לעיל, אלא אם הוסכם אחרת בתנאי הפרוייקט, המומחה מסכים לא לשלב בתוצר העבודה או למסור באופן אחר ללקוח כל קוד תוכנה שניתן ברשיון על פי ה-GNU GLP, GNU LGLP או כל רשיון אחר אשר על פי תנאיו מצריך או מתנה את השימוש בקוד כאמור או את הפצתו בגילוי, רישוי או הפצת תוצר העבודה או כל קוד מקור שבבעלות הלקוח או שניתן על ידו ברשיון.

רשיון לטכנולוגיית רקע. במועד קבלת התשלום מהלקוח, המומחה מעניק בזה ללקוח, באופן אוטומטי, זכות בלעדית, נצחית, משולמת במלואה וללא זכות לתמלוגים, בלתי חוזרת ועולמית, עם זכויות להעניק רשיון משנה לרמות שונות של מקבלי רשיונות משנה, לשכפל, לבצע יצירות נגזרות, להפיץ, לבצע בציבור ולהציג בציבור, בכל צורה או מדיום, הידועים כיום או שיפותחו בעתיד, לעשות, לגרום לעשייה, להשתמש, למכור, לייבא, להציע למכירה ולממש כל זכות קיימת או עתידית בטכנולוגיית הרקע המשולבת או שנעשה בה שימוש בתוצר העבודה.

בעלות בתוצר העבודה ובקניין רוחני. במועד קבלת התשלום על ידי המומחה מאת הלקוח, המומחה ממחה בזה ללקוח באופן אוטומטי, בלתי מותנה ובלתי חוזר את כל הזכויות בכל העולם בכל תוצר העבודה, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור כל זכויות הקניין הרוחני בתוצר העבודה. למעט כמפורט מטה, המומחה אינו מחזיק בכל זכות להשתמש בזכויות קניין רוחני כאמור, ומסכים לא לערער על תוקף בעלות הלקוח בזכויות קניין רוחני כאמור. המומחה מוותר בזאת על כל זכות מוסרית, זכויות הכרה, זכויות לשלמות היצירה, לפרסום היצירה, לחזרה מפרסום היצירה או זכויות שאי אפשר להעביר על פי החוק החל בתוצר העבודה.

רשיון ל- או ויתור על זכויות אחרות. במידה שלמומחה יש כל זכות בתוצר העבודה, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור כל זכות קניין רוחני בתוצר העבודה, אשר לא ניתן להמחותה על ידי המומחה ללקוח, המומחה מעניק בזה ללקוח באופן אוטומטי עם קבלת התשלום מהלקוח, באופן בלתי מותנה ובלתי חוזר, במהלך תקופת קיום זכויות כאמור, רשיון בלעדי, גם ביחס למומחה, בלתי חוזר, נצחי, עולמי, משולם במלואו וללא זכות לתמלוגים, לזכויות כאמור, לרבות זכויות לתת רשיון משנה למספר רמות של מקבלי רשיונות משנה, לשכפל, ליצור יצירות נגזרות, להפיץ, לבצע בציבור ולהציג בציבור בכל צורה או מדיום, הידוע כיום או שיפותח בעתיד, לעשות, להשתמש, למכור, לייבא, להציע למכירה ולממש כל זכויות כאמור. במידה שלמומחה יש כל זכות בתוצר עבודה כאמור, אשר לא ניתן להמחות או לתת ברשיון, המומחה מוותר בזה, באופן אוטומטי, במועד קבלת התשלום מהלקוח, באופן בלתי מותנה ובלתי חוזר, על אכיפת זכויות כאמור, וכל תביעה ועילת תביעה מכל סוג נגד הלקוח או הנוגעת ללקוחותיו של הלקוח, בנוגע לזכויות כאמור, ומסכים, בעת בקשת הלקוח ועל חשבונו, להסכים ולהצטרף לכל תביעה שמטרתה לאכוף זכויות כאמור.

סיוע. המומחה מסכים לסייע ללקוח בכל אופן, הן במהלך והן לאחר תקופת הסכם החברות, להשיג ולאכוף זכויות קניין רוחני ישראליות, אמריקניות וזרות הנוגעות לתוצר העבודה בכל המדינות. במידה שהלקוח אינו מסוגל, מכל סיבה, לאחר מאמץ סביר, להבטיח את חתימת המומחה על כל מסמך הנחוץ בנוגע לתביעות הנזכרות לעיל בסעיף "זכויות קניין רוחני", המומחה מייעד וממנה בזה את הלקוח ואת נושאי המשרה ושלוחיו המורשים כשלוחיו ומיופי כוחו לפעול מטעמו על מנת לקדם את מטרות סעיף זה, באופן שחתימתם תהיה בעלת תוקף משפטי זהה לחתימתו של המומחה.

6. פרויקטים מתחרים או מנוגדים

המומחה מסכים, במהלך תקופת הסכם החברות, לא לעשות כל הסכם או לקבל על עצמו התחייבות שאינה עולה בקנה אחד עם- או אינה תואמת את התחייבויות המומחה על פי הסכם החברות. המומחה מתחייב כי אין כל הסכם או התחייבות כאמור בתוקף נכון למועד הקובע. כמו כן, מסכים המומחה לא לגלות ל-, למסור ל- או לשדל את הלקוח להשתמש בכל מידע סודי השייך לכל אדם למעט הלקוח או המומחה.

7. מידע סודי

המומחה מסכים כי בתקופת הסכם החברות ולאחר מכן, למעט כפי שיורשה במפורש בכתב על ידי הלקוח, המומחה (א) לא ישתמש או יתיר שימוש במידע סודי (כהגדרתו מטה) בכל אופן או לכל מטרה שאינה נזכרת במפורש בהסכם החברות; (ב) לא יגלה, ירצה אודות, יפרסם או יתיר לאחרים לגלות, להרצות אודות או לפרסם כל מידע סודי לכל צד ג' מבלי לקבל ראשית את הסכמתו המפורשת בכתב של הלקוח עבור כל מקרה בנפרד; (ג) יגביל את הגישה למידע סודי לעובדי המומחה אשר יש להם צורך לדעת את המידע האמור בנוגע לעבודתם עבור הלקוח; ו-(ד) לא יוציא כל התגלמות מוחשית של מידע סודי כאמור מחצריו של הלקוח ללא הסכמת הלקוח בכתב ומראש. המונח "מידע סודי" משמעו כל מידע הנוגע לעסקי הלקוח והמו''פ המעשי או הצפוי שלו או הנוגע לתוצר העבודה שנמסר או שקיימת הסכמה למסרו מהמומחה ללקוח, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור (1) סודות מסחריים, אמצאות, רעיונות, תהליכים, קוד מקור וקוד יעד, נוסחאות, נתונים, תכניות, יצירות מקוריות אחרות, ידע, שיפורים, תגליות, פיתוחים, שרטוטים וטכניקות; (2) מידע בנוגע למוצרים או תכניות למו''פ, תכניות שיווק ותכניות עסקיות, תקציבים, דוחות כספיים, הסכמים, מחירים, ספקים ולקוחות; (3) מידע בנוגע לכישורים ושכר לעובדים, מומחים וכל ספקי שירותים אחרים של הלקוח; (4) מידע אשר סווג על ידי הלקוח, בכתב או בעל פה, כמידע סודי, (5) קיום כל דיונים, משא ומתן או הסכמים עסקיים בין הלקוח לבין כל צד שלישי; ו-(6) כל מידע כאמור הנוגע לכל צד שלישי, שנמסר ללקוח או למומחה במהלך העסקים של הלקוח (להלן: "מידע צד ג'").

על אף האמור לעיל, מובן כי המומחה חופשי להשתמש במידע הידוע באופן כללי בתחום או בתעשייה, מידע שלא הושג כתוצאה מהפרת הסכם החברות וכן כישורים, ידע ונסיון של המומחה. מידע סודי לא יכלול מידע אשר היה ידוע למומחה עובר לגילוי הלקוח על פי הסכם זה או שהפך ידוע לציבור שלא באשמו של המומחה.

8. הצהרות והתחייבויות המומחה

המומחה מצהיר ומתחייב בזה כי (א) תוצר העבודה הנו יצירה מקורית של המומחה, וכי כל צדדים שלישיים יחתמו על הסכם(י) המחאה העולים בקנה אחד עם הסכם זה לפני שיורשו להשתתף בפיתוח תוצר העבודה; (ב) תוצר העבודה יתאם באופן מלא את הדרישות והתנאים הנזכרים באתר ובהסכם החברות; (ג) תוצר העבודה וכל חלק ממנו לא יפרו או יעשו שימוש בלתי הוגן בזכויות הקניין הרוחני של כל צד שלישי; (ד) הפרוייקט וכל חלק הימנו לא יהיו כפופים לכל מגבלה או לכל משכנתה, עכבון, שעבוד, זכות בטוחה או משכון; (ה) הלקוח לא יעניק, במישרין או בעקיפין, כל זכות בתוצר העבודה לצדדים שלישיים; (ו) ללקוח יש זכות וסמכות מלאה לעשות ולבצע את הסכם החברות ללא הסכמת כל צד שלישי; (ז) ללקוח יש זכות בלתי מוגבלת להעניק רשיון לכל טכנולוגיית הרקע, כמפורט בסעיף שכותרתו "רשיון לטכנולוגיית רקע"; ו-(ח) הלקוח יציית לכל החוקים והתקנות החלים על התחייבויות המומחה על פי הסכם החברות.

9. שיפוי

המומחה יגן, ישפה ויפטור את הלקוח כנגד כל נזק, עלות, אובדן או הוצאה שמקורם בתביעה או הליך שהוגשו נגד הלקוח (1) בטענה כי תוצר העבודה שהמומחה מסר על פי הסכם החברות או הפרוייקט מפרים כל זכויות קניין רוחני, (2) בטענה שכל תוצר עבודה שהמומחה מסר על פי הסכם החברות או הפרוייקט מפרים כל סוד מסחרי של כל צד ג', או (3) הנובעים מהפרת המומחה את תנאי הסכם זה.

10. ביטוח

המומחה, על חשבונו הבלעדי, ירכוש ביטוח מתאים על פי הסטנדרטים הכלליים המקובלים בתעשייה.

11. סיום

סיום בעילה. כל אחד מן הצדדים רשאי לסיים את הסכם החברות באופן מיידי במקרה שהצד השני הפר הפרה מהותית את הסכם החברות ואינו מתקן הפרה כאמור תוך חמישה עשר (15) ימים מקבלת הודעה מהצד הלא-מפר, המפרטת בפירוט סביר את אופי ההפרה. על הודעה כאמור לציית לתהליך יישוב המחלוקות המפורט בתנאי השימוש. כמו כן, הלקוח רשאי לסיים את הסכם החברות באופן מיידי על פי שיקול דעתו הבלעדי במקרה של הפרה מהותית מצד המומחה של הסעיפים שכותרתם "זכויות קניין רוחני", "פרויקטים מתחרים או מנוגדים" ו-"מידע סודי".

החזרת רכוש. במועד סיום הסכם החברות או במועד בקשת הלקוח בכל זמן אחר, המומחה ימסור ללקוח את כל רכוש הלקוח וכן כל העתקים שלו, וכל חומר אחר המכיל או המגלה כל תוצר עבודה, מידע צד ג' או מידע סודי.

המשך תחולה. בנוסף להוראות תנאי השימוש אשר תמשכנה לחול, ההוראות הבאות תמשכנה לחול לאחר סיום סכם החברות: הסעיפים שכותרתם "זכויות קניין רוחני", "מידע סודי", "הצהרות והתחייבויות המומחה", "שיפוי", "החזרת רכוש", "המשך תחולה", "החרגת והגבלת אחריות" ו-"הוראות כלליות".

12. מומחה בעל עובדים

עובר לביצוע שירותים על ידי כל עובד או שלוח של המומחה בנוגע להסכם החברות או עובר לגישת עובד או שלוח כאמור למידע סודי, העובד או השלוח והמומחה יחתמו על הסכם מחייב בכתב, המכיל הוראות זהות באופן מהותי לסעיפים שכותרתם "זכויות קניין רוחני", "פרויקטים מתחרים או מנוגדים", "מידע סודי" וכל תיקונים שלהם. המומחה מסכים (א) שעובדיו ושלוחיו לא יהיו זכאים או כשירים לקבל כל הטבה אשר הלקוח עשוי לתת לעובדיו; (ב) להגביל את הגישה למידע הסודי לעובדים או לשלוחים של המומחה שיש להם צורך סביר להיות בעלי גישה כאמור על מנת לבצע את השירותים על פי הסכם החברות; ו-(ג) להיות האחראי הבלעדי לכל ההוצאות שהוצאו על ידי כל עובדיו או שלוחיו במסגרת ביצוע השירותים או ביצוע אחר של התחייבויותיו על פי הסכם החברות, למעט כמפורט בהסכם זה.

13. תניית פטור מהתחייבויות

למעט ההתחייבויות הנזכרות במפורש בהסכם זה אובתנאי השימוש,המומחה מתנער מכל התחייבות אחרת, במפורש או במשתמע, לרבות התחייבות משתמעת לסחירות, דיוק, כשירות למטרה מסויימת, הנובעת מכוח חוק או מן הדין באופן אחר או מאופן התנהגות צדדים לעסקה או נוהג מסחרי. מדינות מסויימות עשויות לא להתיר את כל האמור לעיל בנוגע להתחייבויות משתמעות, ובמקרה כאמור, אם יתרחש, כל או חלק מההגבלות האמורות לעיל לא יחול.

14. החרגות והגבלות אחריות

למעט במקרה של הפרה של סעיף 7 להסכם זה, שכותרתו "מידע סודי", בכל מקרה המומחה והלקוח לא יהיו אחראים אחד כלפי השני בגין כל נזק מיוחד, עקיף, תוצאתי, נלווה או עונשי על פי הסכם החברות, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, אובדן רווחים, אובדן הזדמנויות עסקיות או פגיעה במוניטין, אף אם נודע אודות אפשרות קרות הנזק האמור. על אף כל הוראה אחרת בהסכם זה, למעט במקרה של הפרת סעיף 7 להסכם זה שכותרתו "מידע סודי" וכמפורט בסעיף 9 להסכם זה שכותרתו "שיפוי", בכל מקרה המומחה והלקוח לא יהיו אחראים זה כלפי זה בגין כל תביעה או טענה בנוגע לשירותים הניתנים עבור הפרוייקט, בין אם תביעה או טענה כאמור מבוססות על עילה חוזית, נזיקית, רשלנות או כל תיאוריית אחריות אחרת, בסכום העולה על הסכום ששילם הלקוח למומחה באמצעות האתר במהלך תקופה של שנה אחת (1) הקודמת לקביעת אחריות כאמור. מדינות מסויימות עשויות לא לאפשר את החרגות והגבלות האחריות לעיל, ובמקרה כזה, אם יתרחש, תניות הפטור, ההגבלות וההחרגות, כולן או מקצתן, עשויות שלא לחול עליך.

15. הוראות כלליות

החוק החל ומקום השיפוט. הסכם החברות וכל תביעה הנוגעת אליו יהיו כפופים לדיני מדינת ישראל והם יפורשו ויוגדרו על פיהם, ללא מתן תוקף לכל עקרונות ברירת דין המצריכים החלת דין מדינה אחרת. המומחה מסכים בזה במפורש לסמכות השיפוט הפרסונאלית ולמקום השיפוט של בתי המשפט בעיר הרצליה, ישראל, או העיר שבה נמצא מקום עסקיו העיקרי של הלקוח, בנוגע לכל תביעה שתוגש שם נגד המומחה על ידי הלקוח או על ידי XPlace, הנובעת או הנוגעת להסכם החברות.

עצמאות ההוראות. במידה שנקבע, מכל סיבה, שכל הוראה בהסכם החברות הנה בלתי תקפה או בלתי אכיפה, אזי הוראותיו האחרות של הסכם החברות לא תפגענה בשל כך, וההוראה הבלתי תקפה או הבלתי אכיפה תיראה כאילו תוקנה באופן שתהיה תקפה ואכיפה במידה המרבית המותרת על פי חוק.

היעדר המחאה. הסכם החברות, וזכויות והתחייבויות הצדדים על פיו, אינם ניתנים להמחאה, להעברה בקבלנות משנה, להאצלה או לכל העברה אחרת על ידי מי מהצדדים, ללא הסכמת הצד השני בכתב ומראש, וכל נסיון להעברה לקבלן משנה, האצלה או העברה של פרוייקט תוך הפרת האמור לעיל, יהא בטל ומבוטל. תנאי הסכם החברות יחייבו את הנמחים. על אף האמור לעיל, הלקוח רשאי, ללא הסכמת המומחה, להמחות כל זכות והתחייבות על פי הסכם החברות לישות המתמזגת עם, מתאחדת עם, או רוכשת באופן מהותי את כל נכסיו או מניותיו. כל המחאה מותרת של הסכם החברות יחייב ויהיה אכיף כנגד יורשיהם ונמחיהם של הלקוח ושל המומחה, בתנאי שכל המחאה אסורה תהיה בטלה ומבוטלת ותהווה הפרה של הסכם החברות.

הודעות. על כל צד למסור את כל ההודעות או התכתובות האחרות, אשר חובה או מותר למסור על פי הסכם החברות לצד השני, באמצעות העלתן לחדר העבודה (Project Workspace).

צו מניעה. המומחה מאשר כי, משום ששירותיו הנם אישיים וייחודיים, ומשום שלמומחה תהיה גישה למידע סודי של הלקוח, כל הפרה של הסכם החברות על ידי המומחה תגרום נזק בלתי הפיך ללקוח, שבגינו פיצויים כספיים עשויים להיות סעד בלתי הולם, ולפיכך, תזכה את הלקוח לקבל צו מניעה (לרבות צו עשה). הזכויות והסעדים הניתנים לכל צד על פי הסכם החברות הנם מצטברים ויתווספו לכל זכויות וסעדים אחרים העומדים בפני צד כאמור על פי חוק או מן הצדק.

ויתור. כל ויתור או אי אכיפה של כל הוראה בהסכם החברות באירוע מסויים, לא ייראו כויתור על כל הוראה אחרת או על הוראה כאמור בכל אירוע אחר.

ייצוא. המומחה מסכים לא לייצא, במישרין או בעקיפין, כל נתונים טכניים שנתקבלו מהלקוח או כל מוצר העושה שימוש בנתונים כאמור, למדינות מחוץ לישראל וארצות הברית, משום שייצוא כאמור עשוי להפר את חוקי או תקנות הייצוא של ישראל ושל ארצות הברית.

חתימה ומסירה; תוקף מחייב. קבלת תנאי השימוש באתר תהווה הוכחה לכך שהצדדים חתמו ומסרו את הסכם החברות מתוך כוונה להיות מחוייבים משפטית.

הסכם כולל. הסכם החברות הנו הסכם סופי, מלא ובלעדי של הצדדים בנוגע לנשוא ההסכם, והנו גובר על- וממזג לתוכו כל משא ומתן קודם בין הצדדים בנוגע לנשוא ההסכם. כל תיקון או שינוי של הסכם החברות, או כל ויתור על כל זכות על פי הסכם החברות, לא יהיה בתוקף, אלא אם הועלה לחדר העבודה (Project Workspace) ונתקבל על ידי המומחה ועל ידי הלקוח. הוראות הסכם החברות יחולו על כל הפרויקטים והשירותים המבוצעים על ידי המומחה עבור הלקוח.