תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש באתר XPlace

עדכון אחרון: אפריל 2024

האמור במסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך נכון לנשים גם כן.

תנאי שימוש אלו (להלן: "תנאי שימוש") משלבים את כל ההוראות, התנאים, הכללים, כללי המדיניות וההנחיות באתר האינטרנט.

השימוש באתר אינטרנט זה ("האתר" או "הזירה") כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו. XPlace בע"מ ("החברה") רשאית לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. החברה תפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה פרסומם.

אתר זה אינו מיועד לקטינים


השירותים המוצעים באתר זה מיועדים לאישיות משפטית הכשרה ליצור התחייבויות חוזיות מבחינה משפטית. גולש המשתמש באתר בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות מחשב ו/או אמצעי אחר לרבות תקשורת סלולארית ("משתמש", "מומחה", "מומחה מוסמך" או "לקוח") רשאי לעשות כן כל עוד הינו משתמש רשום באתר.

החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך. אם משתמש החלטית כי אינו זקוק עוד לחשבונו בזירת XPlace, ניתן לסגור את החשבון באופן עצמאי. מידע כגון מאמרים והודעות שהמשתמש שלך לאנשים דרך הזירה ימשיך להיות זמין בזירה לאחר סגירת החשבון.

האתר מהווה מקום מפגש ואמצעי חיפוש


מטרת האתר הינה לקשר בין בעלי פרויקטים ופרויקטים שפורסמו על ידי המשתמשים לבין מומחים בשוק הווירטואלי. החברה, המסייעת לקידום מטרה זו באופן ניטרלי, אינה מעורבת באופן ישיר בעסקאות הנעשות בין המשתמשים לבין עצמם. החברה לא תשא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו למשתמש, לרכושו או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו. בנוסף, אין החברה מוודא את זהותם של המשתמשים ואינה מאשרת או מבררת את כישוריהם, עברם או כשירותם. על כן, ממליצה החברה לנהוג במשנה זהירות ולפעול בהגיון במסגרת התקשרויות עם משתמשים אחרים.

החברה מפיצה (ולא מפרסמת בעצמה) תכנים אשר פורסמו על יד צדדים שלישיים ומשתמשים. לחברה אין כל שליטה על תכנים אלו. חווות הדעת, המלצות, הצעות, הצהרות, שירותים או מידע ותכנים אחרים שהינם נגישים ופורסמו על ידי צדדים שלישיים, ספקי מידע ומשתמשים הינם של מי שפרסם אותם באתר ולא ניתן לייחסם לחברה. החברה אינה מאמצת תכנים אלו ואינה אחראית לדיוקם או למהימנותם של חוות הדעת, המלצות או מידע והצהרות אחרות שפורסמו או יפורסמו באתר על ידי צדדים שלישיים שאינם עובדי החברה הפועלים במסגרת סמכותם. החברה אינה מוודא ואינה מאשרת האם מומחה הטוען שהינו מומחה מקצועי או שהינו מוסמך לתת עצה מקצועית הינו אכן מוסמך לפעולות אלו. המשתמש מבין ומסכים כי החברה אינה מנטרת את התכנים באתר ואינה אחראית למהימנותם ודיוקם.

האתר אינו מבטיח עבודה, פרויקטים, לידים או תשלומים.

הערכות וחוות דעת


משתמשים רשאים לפרסם הערכות לגבי משתמשים אחרים שאיתם הם עסקו, באופן שיהיה פתוח לעיון הציבור. המשתמש מסכים לקבל הערכות אלו, הפתוחות לעיון הציבור, שייתנו לו על ידי משתמשים אחרים. המשתמש מודע לכך כי הערכתו עשויה להכיל הערות וציונים אשר ניתנו לו על ידי אחרים וכי החברה רשאית לחשב ציון משוכלל בהתבסס על כל שילוב של ההערכות הבודדות. המומחים מסכימים כי בעלי הפרויקטים ידרגו ויעריכו אותם על פי מספר קריטריונים, כפי שייקבע על ידי החברה מעת לעת. מטרת שיטת הדירוג והציון שמספקת החברה היא לאפשר למשתמשים להביע את חווות דעותיהם בציבור, והחברה אינה מפקחת ו/או מצנזרת באופן כלשהו חווות דעת אלו ואינה בוחנת את מהימנותם של ההערות שפורסמו על ידי המשתמשים. החברה רשאית להסיר או לערוך, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את תוכן חוות הדעת אם קיים ספק שעלולה לפגוע/להזיק לעסק/מומחה בהוצאת דיבה ו/או שאינה משקפת באופן מדויק ומפורט את מהות הפרויקט, העסקה והתנהלותו של המומחה.

שים לב! המשתמש עשוי לשאת באחריות משפטית לנזקים שייגרמו למשתמשים אחרים או לצדדים שלישיים כתוצאה מהערות אשר פרסם. החברה אינה אחראית להערכות או להערות המפורסמות באתר על ידי משתמשים או צדדים שלישיים. המשתמש מתחייב לא לנקוט בפעולות אשר יפגעו באמינות מערכת ההערכה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מתחייב להימנע מפעולות אשר יפגעו באמינות מערכת ההערכה המפורטות ב"תקנון ההערכה".

כמו כן, במידה ומתגלעת מחלוקת על ההערכה שניתנה למומחה, XPlace, מטעמי לשון הרע, תותיר ע"פ המקובל בחוק את ציון ההערכה ומרכיביו בלבד ותשמיט את המלל שהוזן על-ידי המעסיק אודות ההערכה המדוברת.

מדיניות פרסום מידע באתר


משתמש רשאי לפרסם מידע במקומות באתר אשר פתוחים לעיון הציבור. המשתמש אינו רשאי לפרסם, בשום מקום באתר, לוגו-ים, סימנים או סיסמאות פרסומת של גופים שלשיים.

על מנת לתפעל את האתר, החברה זקוקה לזכויות מסוימות. על כן, כאשר המשתמש מפרסם מידע, טקסט, קבצים, קישורים לאתרים אחרים (לינקים), תוכנות, תמונות או כל תוכן אחר ("התוכן") באזורים ציבוריים באתר, הוא מעניק לחברה, או מאשר כי בעל התוכן מעניק לחברה במפורש, היתר כלל עולמי, תמידי, בלתי חוזר וללא תגמולים (שאינו בלעדי), להשתמש בו, להתיר לצד שלישי להשתמש בו תמורת תגמולים, להעתיקו, לשנותו, להעבירו, להפיצו, להציגו ולמוחקו (כולו או חלקו) ו/או לשלב תוכן זה בתכנים אחרים בכל צורה, מדיה, טכנולוגיה שהיא, המוכרת כיום ו/או שתפותח בעתיד.

על המשתמש לפעול בהגיון בעת פרסום מידע, הערות ו/או תוכן אחר לגבי משתמשים אחרים, מומחים, החברה או צדדים שלישיים. המשתמש עשוי לשאת באחריות משפטית לנזקים שייגרמו למשתמשים אחרים, החברה או צדדים שלישיים כתוצאה מהערות, מידע או תוכן פוגעני אחר אשר פרסם באתר החברה. החברה אינה אחראית לכל סוג של תוכן אשר פורסם באתר על ידי משתמשים, או צדדים שלישיים, גם אם מידע זה נוגד את חוקי המדינה. החברה לא תשא כלפי המשתמש (או כלפי מי מטעמו) באחריות לתכנים אלו, או לכל תוצאה שתגרם לו או לרכושו בעקבות התכנים הנ"ל.

החברה שומרת את הזכות לאשר, לדחות או למחוק מאמרים על-פי שיקול דעתה הבלעדי.

המשתמש מסכים למדיניות החברה בנוגע לשיתוף משתמשים אחרים בפרטי האישיים שלו, כמפורט במסמך זה ובאתר.

הפרופיל שלך ב-XPlace הנו ציבורי


כפלטפורמה וזירה עבור פרילנסרים, עסקים, חברות ועבודות, XPlace מספקת לך פרופיל משתמש/עסק/חברה (להלן: "הפרופיל"), אשר חשוף לציבור באתר XPlace ובאינטרנט.

הנך מאשר בזה כי הנך האחראי הבלעדי לכל המידע המופיע בפרופיל שלך, הנך מאשר כי הנך הבעלים החוקי של כל המידע האמור וכי המידע האמור, אינו מפר, לא הפר ולא יפר כל קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימני מסחר, רשיונות וכיוצא בזה.

הנך מאשר בזה כי המידע שלך עשוי להופיע גם בפרופילים של משתמשים אחרים, במהלך התכתבות עמם או צפייה או ביקור בפרופיל שלהם ב-XPlace או באתרים, שירותים ואפליקציות של צדדים שלישיים אחרים.

הנך מאשר בזה כי כל המידע שבפרופיל שלך יהפוך באופן מיידי לציבורי, גלוי וחשוף, באמצעות אתר האינטרנט של XPlace, ב-API-ים של XPlace (ממשקי תכנות יישומים), אתרי אינטרנט של שותפים, אפליקציות, רשתות חברתיות או שירותי צד ג'. כמו כן, הנך מעניק בזה ל-XPlace רשיון עולמי, תמידי ובלתי מוגבל לחשוף, לשתף ולהשתמש במידע האמור ללא התנגדויות או הגבלות, כפי ש-XPlace תראה לנכון על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי.

הנך מאשר בזה כי מידע אשר ייתכן שלא התכוונת שיופיע בפרופיל שלך, עשוי להופיע גם הוא בפרופיל שלך או בפרופיל של אחרים, כגון מידע מוסק, מידע התנהגותי, פוסטים שאינם נוגעים לפרופיל שלך, פרויקטים, דפים, פריטים, אנשים ופרופילים בהם ביקרת ו/או אהבת ו/או העדפת, ופעולות שביצעת ב-XPlace או באתרי אינטרנט, אפליקציות או שירותים של צדדים שלישיים.

להלן רשימה חלקית של נתונים המופיעים בפרופיל שלך. הנך מסכים בזה לבדוק ולעדכן באופן שוטף ושגרתי את הפרופיל שלך ולאשר כי כל המידע המופיע בפרופיל שלך הנו שלך, והנו נכון, עדכני ומדויק:

כללי: שמך, שם עסקי/שם העסק/שם החברה, מספרי טלפון, סלוגן, מיקום גיאוגרפי, מספר עובדים, תיאורים כלליים שלך ו/או של עסקך וכיוצא בזה.

שפות: שפות אותן אתה דובר ומידת שליטתך בשפות אלו.

תיק עבודות: תיק העבודות שלך, כפי שיצרת ב-XPlace או ייבאת מאתרי תיקי עבודות של צדדים שלישיים. הנך מאשר בזה כי הנך בעל זכויות היוצרים, סימני המסחר או ו/או הרשיון הבלעדי והחוקי היחיד של כל הפריטים בתיקי העבודות שבפרופיל שלך, בין אם הועלו במישרין ל-XPlace או יובאו משירות צד ג' כגון YouTube, Vimeo, Dribbble, Behance, LinkedIn או אחרים.

תחומי התמחות: תחומי ההתמחות שלך כפי שנבחרו על ידך או כפי שהוסקו על סמך פרויקטים אשר בהם אנו סבורים כי הבעת עניין. התעריף שלך, ממוצע התעריפים שלך או דוגמה מוסקת של התעריף שלך לכל תחום התמחות או תחום ראשי עשוי להיות מפורסם בפרופיל שלך.

נסיון תעסוקתי: היסטוריית הנסיון התעסוקתי של בהווה ו/או בעבר.

קורסים, הסמכות, לימודי תעודה: השתתפותך בקורסים, הסמכות, ולימודי תעודה או בתכניות הסמכה בהווה ו/או בעבר.

לימודים והשכלה אקדמית: לימודים והשכלה אקדמית שלך בהווה ו/או בעבר.

פרויקטים: פרויקטים שפרסמת או שבהם השתתפת באמצעות XPlace או אתרים או שירותים של צדדים שלישיים אחרים.

מאמרים: מאמרים שחיברת, פרסמת, שיתפת או העלית באמצעות XPlace או אתרים או שירותים של צדדים שלישיים אחרים.

מי צפה: המידע שלך עשוי להופיע בפרופילים של אחרים, לאחר שהתכתבת עמם או לאחר שצפית או ביקרת בפרופיל שלהם ב-XPlace או באתרים, שירותים או אפליקציות של צדדים שלישיים אחרים.

גם צפו: הפרופיל שלך עשוי להציג קישורים ומידע אודות משתמשים, פרילנסרים, חברות או עסקים אחרים, אשר נצפו על ידי מבקרים בפרופיל שלך לפני, במהלך או לאחר הצפייה בפרופיל שלך.

אנשים דומים: הפרופיל שלך עשוי להציג קישורים ומידע אודות משתמשים, פרילנסרים, חברות או עסקים אחרים, אשר XPlace סבורה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי עשויים להיות דומים לך, לעסקך או לפרופיל שלך, בכל צורה או אופן, באופן ספציפי או באופן כללי, אם בכלל.

הערות אישיות: הפרופיל שלך עשוי להציג הערות אישיות אשר משתמשים אחרים כתבו או שמרו אודותיך, אודות הצעות שלך על פרויקטים או אודות הפרופיל שלך.

הערכות, חוות דעת וציונים: הפרופיל שלך עשוי להציג בצורה פומבית וגלויה חוות דעת, הערכות, ציונים ודירוגים אשר אחרים ציינו לגביך או לגבי עבודתך. לפרטים נוספים, נא קרא את סעיף "הערכות וחוות דעת" בהסכם זה.

שירותי צדדים שלישיים: Twitter, Facebook, LinkedIn, Dribbble, Behance, YouTube, Vimeo, GitHub, StackOverFlow, CodePen ועוד. הנך מאשר בזה כי הצגת מידע, דמויות, שמות, תמונות, סרטונים, נתונים, נתונים סטטיסטיים וכיוצא בזה בפרופיל שלך, מגורמים אלו ומאתרי ושירותי צדדים שלישיים אחרים, אינם מפרים כל זכויות יוצרים, סימני מסחר, רשיונות וכיוצא בזה, וכי הנך הבעלים הבלעדי והחוקי של מידע כאמור.

גרסאות הפרופיל: על מנת להבטיח חווית משתמש אופטימלית וזורמת ככל הניתן, XPlace שומרת על זכותה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להציג את כל הפרופיל שלך או רק חלקים ספציפיים ממנו בפני משתמשים או מבקרים, על סמך המיקום הגאוגרפי או העדפות השפה שלהם. לחשיפה האופטימלית ביותר שניתן, נא ודא כי כל גרסאות הפרופיל שלך הנן מלאות, שלמות ומדויקות.

תרגומים: כל מידע בפרופיל שלך כגון שם, שם עסק, תאורים, נסיון אקדמי או תעסוקתי, תאורי תחומים, סלוגן, חוות דעת, וכד׳, המופיעים בפרופיל בשפה מלבד השפה האנגלית יהיו נתונים לתרגום אוטומטי על ידי XPlace. שים לב כי תרגומים אוטומטיים אינם תמיד מדוייקים וכי זוהי אחריותך להגהות ולערוך כל תוכן מתורגם כדי לוודא את דיוקו וכי שהוא מופיע בפרופיל שלך לשביעות רצונך המלאה (ניתן לעשות זאת על-ידי צפייה בגרסת הפרופיל הבין-לאומי). במידה וקיים תוכן כלשהו אשר אינו זמין לך לעריכה, יש ליצור קשר עם נציג שירות לקוחות של חברת XPlace.

XPlace שומרת על זכותה למחוק כל מידע מהפרופיל שלך, או לחילופין, למחוק את הפרופיל שלך כולו, מכל סיבה, מבלי לתת לך הודעה מראש או לנמק בפניך פעולה כאמור. אנו עשויים לפעול כך אם יש לנו יסוד להאמין כי אתה, או כל מידע בפרופיל שלך, עשוי להפר כל קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימני מסחר או רשיונות, או אם XPlace קיבלה הודעת הסרה או הודעת הפרה בשל חשד להפרת זכויות יוצרים, פרסום לשון הרע או תכנים לא חוקיים אחרים.

הנך מאשר בזאת כי אתר XPlace מאפשר למנועי חיפוש כגון Google ו- Bing לאנדקס ולשעתק את הפרופיל שלך בשלמותו או בחלקיו, התכנים שבפרופיל שלך ותכניו הטקסטואלים, לרבות הפרויקטים שלך, ההצעות שלך, המאמרים שלך וכו׳, וכי הנך מסכים באופן מוחלט וללא כל התנגדות לכך שמנועי חיפוש ושירותי צד ג׳ אחרים יעשו-כן ללא כל הגבלה.

בנוסף, הנך מאשר בזאת כי חברת XPlace אינה אחראית למידע המופיע באתרים אחרים אשר נלקח, מאונדקס או משועתק מהפרופיל שלך או כל מקור אחר בחשבונך. שים לב כי המידע שלך עלול להופיע באותם מנועי חיפוש גם לאחר סגירת חשבונך באתר XPlace וכי זו אחריותך הבלעדית לשלוח כל דרישה לשינוי או הסרת נתוניך ישירות לאותם מנועי חיפוש ושירותים — ואין זו באחריותה של חברת XPlace לעשות זאת עבורך או בשמך או בכלל.

דיוור, התראות, הודעות, וחומר פרסומי


בעת שימושך באתר XPlace, אתה מסכים ומאשר כי XPlace עשויה להשתמש במידע שלך כדלקמן:
 • לשלוח לך הודעות מייל מנהליות ואדמיניסטרטיביות, חומר פרסומי ושיווקי בדוא"ל (מטעם XPlace או צדדים שלישיים) ומידע נוסף שעשוי לעניין אותך. אם תחליט כי אינך מעוניין להמשיך לקבל הודעות כאלה, יש לפעול בהתאם להוראות בתחתית הודעת הדוא"ל שקיבלת, בדף ההגדרות באתר או על-ידי שליחת בקשה בדואר אלקטרוני ל: support [at] xplace.com;
 • לספק ולשפר את השירות, להשלים את העסקאות שלך, לטיפול בפניותייך, לטיפול בתהליך הרישום שלך, לאימות המידע שמסרת ולמטרות עסקיות פנימיות;
 • להתאמת התוכן המוצע באתר;
 • לנהל, לפתח ולקדם את הקשר של החברה מולך ו/או החברה שהינך מייצג;
במקרים רבים XPlace שומרת מידע למשך 5 שנים לפחות, או לכל תקופה שתידרש לסיבות עסקיות ו/או משפטיות.
XPlace שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לבטל את הרשאתך להמשך קבלת דיוור, תקשורת פרסומית, ניוזלטרים, הודעות מנהליות ואדמיניסטרטיביות ו/או כל תוכן אחר ללא מתן כל הודעה מוקדמת אליך.

XPlace שומרת את הזכות להתריע ולהודיע למשתמשים אחרים באתר את סטטוס ההתחברות שלך לשירות או אתר XPlace בעת התחברותך או התנתקותך מהאתר.

תשלום עבור השירותים אשר סופקו על ידי המומחים


התשלומים בין המשתמשים נעשים באופן עצמאי, מחוץ למערכת האתר. החברה אינה אחראית לכל הפרת חוזה, אי תשלום או לכל אי הסכמה בנוגע לתשלומים או לשירותים אשר ניתנו או לא ניתנו על ידי המשתמשים.

תשלומים לחברה – העלויות שבשימוש באתר


לרוכשי המנוי - דמי השירות החודשיים ייגבו מראש מדי חודש בחודשו, בהתאם לאמצעי התשלום הנבחר, כל עוד לא בוטל השירות.
למען הסר ספק, יובהר כי מנוי אשר נרכש אינו ניתן להשהיה או להקפאה.

השימוש בשירותים המוצעים באתר זה, חלקם או כולם, לרבות השירותים המוצעים למומחים כגון גישה לפרויקטים ולקוחות פוטנציאלים, כרוכים בתשלום, שיקבע על פי שיקול דעתה של החברה, ויפורסם באתר מעת לעת. החברה שומרת לעצמה את הזכות לגבות תשלומים בגין כל השירותים ו/או חלק מהם על-פי שיקול דעתה הבלעדי. ראוי להדגיש כי לאחר רכישת שירותים באתר, כגון מנוי, הסמכה, פרויקט, או כל שירות או מוצר אחר המוצע באתר, לא ניתן יהיה להקפיאו בכל שלב שהוא במהלך תוקפו וכן לא ניתן לקבל החזר כספי מלא או חלקי-יחסי לאחר הרכישה ו/או השימוש בו. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תעריפי חיוב במועד שתבחר ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי.

CallMe


שירות CallMe המוצע לגולשים באתר XPlace מאפשר לחברה, מומחה או פרילנסר המעוניין בכך לקבל מספר טלפון ייעודי/וירטואלי (מספר CallMe) לצורך קבלת שיחות מלקוחות פוטנציאליים בנושא עבודה, פרויקט, העסקה, שיתוף פעולה או כל עניין אחר. בעת הצטרפות לשירות CallMe יקבל המומחה מספר CallMe ובכך מספרו האישי של המשתמש יישאר אנונימי.

השירות הינו שירות בתשלום אשר מתומחר לפי עלות בגין כל שיחה נכנסת אשר נענתה על-ידי מקבל השיחה. מענה של תא קולי או מענה של מערכת אוטומטית לניתוב שיחות ייחשבו כשיחה אשר נענתה ובגינה יחול חיוב עבור שיחת CallMe.

שיחות שלא נענו לא יחוייבו.

לא ניתן לשלוח הודעות SMS למספרי CallMe.

שיחות עוקבות מאותו מספר בתוך זמן קצר שקיבלו מענה ייחשבו כשיחה אחת ויחוייבו, גם-כן, כשיחה אחת. יחד עם זאת, שיחות מאותו המתקשר אשר בוצעו משני מספרים שונים, ייחשבו ויחוייבו בעלות של שתי שיחות.

תקופת צינון של מספר CallMe – חברת XPlace לא תעשה שימוש במספר הטלפון שהוקצה למומחה, למשך תקופה של- 1 יום, החל ממועד הפסקת ההתקשרות ו/או ניתוק השירות ו/או ויתור המומחה על מספר הטלפון.

חברת XPlace שומרת את הזכות לשנות את מודל התמחור ואת המחיר לשיחה ו/או לשימוש בשירות CallMe לפי שיקול דעתה הבלעדי.

השירות מופעל ע"י מפעיל סלולארי וחברת צד ג׳. חברת XPlace שומרת על הזכות להחליף ספקים כאמור בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי מראש.

חברת XPlace תהיה זכאית להעביר את מספרי הטלפון של המשתמש הנרשם לשירות לחברה צד ג׳ ולמפעיל הסלולארי המפעילים את השירות, וכן לכל גורם אחר אשר יפעיל את השירות בעתיד.

יחד עם זאת, חברת XPlace לא תישא באחריות בגין הונאה ו/או כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כתוצאה מהפעלת ו/או הפסקת שירות זה ו/או כתוצאה משיבושים ו/או תקלות בקשר עם שירות זה (לרבות עקב אי קבלת שיחה, קבלת שיחה חלקית ו/או קבלה באיחור ו/או קבלה משובשת של השיחה ו/או ההודעה מהמשיבון ו/או עיכוב בהפעלת השירות ו/או תקלות באתר). בנוסף על כך יובהר, כי חברת XPlace לא תישא באחריות בגין חיובים שעלולים להיווצר כתוצאה מתקלה בשירות לרבות תקלה בשירות שניתן על ידי הספק לעיל או כל מחליף שלו ו/או תקלה מצד המפעיל הסלולארי ו/או תקלה שנוצרה במכשירו של הגולש.

בהתאם, לא תהיה למומחה או ללקוח כל טענה, תביעה או דרישה כלפי חברת XPlace בגין שירות CallMe. אין באמור לעיל כדי לגרוע מיתר הוראות תקנון השימוש, בין היתר לעניין היעדר או הגבלת אחריות.

חברת XPlace שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לצמצם ו/או להרחיב את שירות CallMe; ו/או לשנות את המדיניות לעיל בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת.

ניצול מערכת הזירה על-ידי הפצת מסרי "זבל", מסרים "ללא הזמנה", ו/או הודעות לא רלוונטיות


אין לשלוח דואר "זבל" או מסרים "ללא הזמנה" או הודעות לא רלוונטיות לאף גורם או משתמש באתר (להלן הודעות "זבל").
החברה ומי מטעמיה יחליטו באופן בלעדי אם התנהלותו של משתמש באתר או מסרים ו/או הודעות של משתמש זה ייחשבו כ "זבל".
משתמש אשר ישלח הודעות "זבל" יסכן את מעמדו בזירה.
האתר שומר את הזכות הבלעדית לסגור לאלתר את חשבונו של משתמש אשר שלח הודעות "זבל".
מומחה אשר חשבונו ייסגר לא יהיה ראשי לקבל החזר כספי על אותה תקופה אשר טרם נוצלה על-ידיו, מודע ומסכים לכך מראש.
כמו-כן, משתמש אשר חשבונו ייסגר בעקבות הפרת תנאי החברה ותקנון זה מתחייב להגן ולשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה, שותפיה או מי מטעמם בגין כל תביעה, טענה, נזק, הפסד, אבדן רווח, וכו' בעקבו סגירת חשבונו ואי החזרת כספו על התקופה אשר טרם נוצלה בחשבונו.

הגנה על קניין רוחני


האתר מכיל סימני מסחר וקניין רוחני אחר אשר שייך לחברה, למרשיה או למשתמשים אחרים. על המשתמש להניח כי כל דבר שהוא רואה או קורא באזורים באתר הפתוחים לציבור שלא פורסמו על ידיו (כגון תמונות, קבצים גראפיים, איורים, טקסט וחומר אחר), מוגן על ידי דיני הקניין הרוחני, אלא אם נאמר אחרת. אין למכור, לשכפל, להפיץ, לשנות, להציג, ליצור עבודות נגזרות המבוססות על התכנים הללו, או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או ציבורי אחר, בלא קבלת הסכמת החברה, או בעל הזכויות בכתב ומראש.

שיעתוק


אין לשעתק, להעתיק, לשכפל, למכור או לנצל בכל דרך אחרת את האתר או חלקים ממנו לכל מטרה מסחרית בלא קבלת הסכמת החברה בכתב ומראש. XPlace שומרת את הזכות לסרב לתת שירות, לסגור ו/או לבטל חשבונות לפי שיקול דעתה הבלעדי ללא כל החזרים כספיים או זיכויים, לרבות וללא הגבלה אם XPlace סבורה כי ההתנהלות של המשתמש מפרה את החוק או מזיקה לאינטרסים של XPlace ונספחיו.

הגבלת אחריות


החברה ו/או מי מטעמה המעורב בהקמתו או תפעולו של האתר (לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל: יישומים של צדדים שלישיים ותכנים של האתר) לא ישאו בשום באחריות לכל נזק מקרי, מיוחד, תוצאתי או עקיף, הנובעים מהשימוש או מאי היכולת לעשות שימוש בתכני האתר בין אם בהתבסס על דיני הנזיקין, החוזים, רשלנות או כל דין משפטי אחר, ובין אם החברה מודעת לאפשרות שייגרם נזק מעין זה או לא. בכל מקרה, אחריותה של החברה כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כתוצאה מהשימוש באתר, לא תעלה על 300$ (שלוש מאות דולר ארה"ב). מכיוון שבמדינות מסוימות לא ניתן לפטור או להגביל אחריות במקרה של נזקים מקריים או תוצאתיים, ייתכן שההגבלה או הפטור לעיל לא יחולו על חלק מהמשתמשים.

החברה לא תשא באחריות בכל הנוגע להשלמת שירות המוצע באתר, עמידה בזמנים, הלימות ו/או תשלום עבור השירותים המוצעים באתר. שאלות, טענות או תלונות בנוגע להשלמת שירות המוצע באתר, עמידה בזמנים, הלימות ו/או תשלום עבור השירותים יש להפנות לנותן השירותים המתאים.

אין להתחבר לאתר באמצעות שיטות, אפליקציות, סקריפטים או ממשקים לא שגרתיים או בלתי מורשים, קרי ממשקים שאינם פרי פיתוחה של חברת XPlace בע״מ. ניסיונות גישה בדרכים לא מורשים יהיו טעונים לעונש המירבי על פי חוק.

כתב ויתור


השימוש באתר הינו באחריות המשתמש בלבד. מטרת החברה היא למומחה אתר שימושי ונוח למשתמש אך החברה אינה מבטיחה כי לא נפלו באתר טעויות או שיבושים או כי האתר או השרת עליו יושב האתר נקי מוירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. החברה ממליצה לשמור העתקים של תכנים אשר המשתמש שם באתר וכן של תכנים המשמשים את המשתמש בקשר עם האתר.

כפי שצוין לעיל, החברה מזכירה למשתמש לנקוט במשנה זהירות בהתקשרויות עם משתמשים אחרים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, השימוש באתר ובתכנים ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS) ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר ובמכשירי הקצה ובשירותי האתר, יעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש. במדינות מסוימות לא ניתן לפטור מאחריות זו, ועל כן ייתכן כי הדברים הנ"ל לא יחולו על חלק מהמשתמשים.

החברה אינה מתחייבת כי האתר (לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל: יישומי צד שלישי ותכני האתר) ייענה לדרישות המשתמש, או כי השירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והחברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו עקב כך.

החברה אינה אחראית למוצרים או שירותים שנרכשו או הושגו בדרך אחרת דרך האתר או לעסקאות שנוצרו בעקבות השימוש באתר. מסמך זה גובר על כל הוראה אחרת או מידע אחר, שנמסרו למשתמש מהחברה בעל פה או בכתב, או המצויים באתר.


שיפוי


המשתמש מתחייב להגן ולשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה, שותפיה או מי מטעמם בגין כל תביעה, טענה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט סבירות - עקב שימוש המשתמש באתר או בתכני האתר, לרבות אך מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תביעות נגד החברה בגין אי שביעות רצון מהשירותים המפורסמים באתר או בגין הפרת המשתמש את תנאי שימוש אלה.

הוראות כלליות


חוקי מדינת ישראל יחולו על תנאי שימוש אלו, למעט כללי המשפט הבינלאומי הפרטי הישראלים. כל מחלוקת שתתעורר בנוגע לתנאי שימוש אלו תתברר בעיר הרצלייה, בדרך של בוררות, עליה יחולו חוקי הבוררות הישראלים. המשתמש מסכים בזאת, כי כל תביעה ו/או דרישה נגד החברה תוגבל לתקופה של 3 (שלושה) חודשים מיום שנולדה, והצדדים רואים בכך הסכם לתקופת התיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות תשי"ח - 1958, וזאת לאור אופי השימוש הייחודי באתר אינטרנט.

הלקוח/ המשתמש באתר ובשירותיו מצהיר כי ידוע לו שהשירותים המוצעים באתר הם אישיים ואינם ניתנים להעברה.

מסמך זה, וההסכמים אליהם מפנה מסמך זה, מהווים את מלוא ההסכמות שהושגו בין המשתמש לחברה בנוגע לשימוש באתר וגוברים על כל הסכם קודם בין הצדדים בנוגע לנושאים הנדונים. במקרה של אי התאמה בין האמור במסמך זה לבין האמור בהסכמים קודמים, האמור במסמך זה גובר.

המשתמש מתחייב לא לפרסם דברי לשון הרע על המומחים, מתחרים או החברה.

תנאי השתתפות בפרויקטים


בהשתתפותך במכרז באתר, אתה מסכים לתנאים הבאים:
 • על מומחים לרכוש מנוי מומחה לפני קבלת גישה לפרויקטים.
 • לתת הצעה מדייקת אשר תשקף את היקף הפרויקט ואת כמות הזמן/מאמץ שאתה מתכוון להשקיע על מנת שהלקוח יהיה שבע רצון.
 • לתת הצעה חדשה במקרה של שינויים במחיר, בתאריך ההספקה או בגישה.
 • לא לתת הצעות נמוכות באופן בלתי סביר, הצעות סרק או הצעות "סתמיות". אם אין בידיך מידע ממומחה לגבי הפרויקט, עליך ליצור קשר עם בעל הפרויקט ולבקש מידע נוסף, לציין בפניו את דעתך לגבי היקף הפרויקט במסגרת הצעתך וכן כי הצעתך תעודכן במידה ותקבל יותר מידע לגבי הפרויקט, או שלא תציע הצעה.
 • לפעול במאמץ סביר על מנת להציע הצעות מתאימות לכל פרויקט, ולהימנע מלהציע "הצעות תבנית".
 • לא להציע את שירותיך תמורת הערכה חיובית או בחינם.
 • כאשר פרויקט פורסם עם מידע ממומחה, ומומחים אחרים נותנים הצעות לגבי הפרויקט כולו, אל תציע הצעות לגבי חלקים מסוימים מהפרויקט.
 • עליך לענות תוך שלושה ימי עבודה לפניות מאת החברה.
החברה שומרת את הזכות לאשר, לדחות או למחוק הצעות על מכרזים על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
הפרת תנאים אלו עשויה לגרור הקפאת חברותך באתר. במידה ואתה מודע להפרה כלשהיא, אנא דווח לחברה.

מדיניות פרסום פרויקטים


המשתמש מתחייב לא לפרסם את הדברים הבאים:
 • פרויקטים עם תיאורים לא מפורטים ושלא מאפשרים למומחים ופרילנסרים להגיש הצעות מפורטות ומדויקות.
 • פרויקטים מזויפים המפורסמים ללא כוונה למסורם למשתמש כלשהו או להשלימם, תוך כוונה לקבל תמחירים בלבד.
 • פרויקטים המציעים עמלות, תמורה בהון או המבקשים קבלת שירותים ללא תמורה.
 • פרסומות או פרסומות אישיות.
 • פרטי התקשרות.
החברה שומרת את הזכות לאשר, לדחות או למחוק פרויקטים על-פי שיקול דעתה הבלעדי.

מומחים ותחומי התמחות

 • על מומחים לרכוש מנוי מומחה לפני קבלת גישה לפרויקטים.
 • מומחה יוכל להגיש הצעות רק על פרויקטים שפורסמו בתחומים בהם הוא רשום.
 • כדי להירשם לתחום מסוים, על המומחה להגיש מועמדות על-ידי תיאור ניסיונו בתחום.
 • הצטרפות לתחומים מותנית באישור צוות האתר.
 • למשתמש שלא אושר באף תחום, לא תינתן גישה לפרויקטים בזירה.
 • תחומי התמחות ידחו בגין הסיבות שלהלן:
        - תיאור ההתמחות לוקה בפירוט מספק.
        - תיאור ההתמחות לא מותאם לתחום שנבחר.
        - נחשד שתיאור ההתמחות אינו מקורי או שועתק ממקור אחר.
        - תיאור ההתמחות אינו דובק ב-"מדיניות פרסום מידע באתר".
        - תיאור ההתמחות מטעה או אינו מדויק.
החברה שומרת את הזכות המלאה לאשר או לדחות הצטרפות מומחים לתחומי התמחות על-פי שיקול דעתה הבלעדי.

"מומחים מוסמכים" ומומחים בעלי תו ״1%״


התנאים שלהלן חלים על מומחים מוסמכים ומומחים בעלי תו ״1%״. "מומחים מוסמכים" מתחייבים לדבוק בסטנדרטים מקצועיים שמומחים שאינם מוסמכים אינם מתחייבים לדבוק בהם. עובדה זו אינה שוללת את האפשרות שקיימים מומחים לא מוסמכים שיכולים להציע שירותים ברמות איכות ומקצועיות גבוהות יותר מ"מומחים מוסמכים". תמיד חובה להשתמש בזהירות והגיון בריא בהתקשרות עם משתמשים אחרים באתר.

עושה מאמצים ש"מומחים מוסמכים" יתנהלו ויפעלו בצורה מקצועית ואיכותית בהתחייבותם ל-"תקנון איכות ומקצועיות למומחים מוסמכים" אך החברה אינה עורבת או מעידה על עבודות, התנהלות, רקע, זהות או מוניטין של מומחים מוסמכים באתר והחברה ו/או מי מטעמה המעורב בהקמתו או תפעולו של האתר (לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל: יישומים של צדדים שלישיים ותכנים של האתר) לא ישאו בשום באחריות לכל נזק מקרי, מיוחד, תוצאתי או עקיף, הנובעים מהתקשורת עם "מומחים מוסמכים" או מאי היכולת להתקשר עם "מומחים מוסמכים" בין אם בהתבסס על דיני הנזיקין, החוזים, רשלנות או כל דין משפטי אחר, ובין אם החברה מודעת לאפשרות שייגרם נזק מעין זה או לא.

החברה שומרת את הזכות המלאה לאשר, לדחות, להסיר או למחוק הגדרות "מומחה מוסמך" על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא החזר כספי בגין המנויים (הסמכה ו/או מנוי בסיסי), לרבות אם טרם נוצלו במלואם.

אם "מומחה מוסמך" אינו עומד בכללים המפורסמים באתר, יש לעדכן את צוות האתר.


תקנון "איכות ומקצועיות למומחים מוסמכים"


הגשת הצעות
 • מומחים מוסמכים מתחייבים להגיש הצעות מותאמות באופן ספציפי לפרויקט ולהימנע מהצעות "שטנץ" או הצעות כלליות ככל שניתן. יש להגביל הצעות כלליות וחומר שיווקי אשר אינו מותאם במפורש ובאופן ממוקד לצורכי הפרויקט, לקובץ נפרד שניתן להעלות כחלק מהגשת ההצעה.
 • מומחים מוסמכים מתחייבים שלא להגיש הצעות שסכומן אינו משקף את היקף העבודה והתחייבות הזמן הנדרש למתן הפתרון הטוב ביותר לשביעות-רצונו הגבוהה של הלקוח. אין להגיש הצעות נמוכות במיוחד, אפילו אם ההצעה אינה סופית ומבוססת על מידע חלקי.
 • מומחים מוסמכים מתחייבים לדבוק בטווח התקציב המוגדר בפרויקט ולא להגיש הצעות נמוכות יותר מהטווח שהוגדר.
עבודה מול לקוחות ומפרסמי פרויקטים
 • מומחים מוסמכים מתחייבים להתקשר עם הלקוח (מפרסם הפרויקט) לפני תחילת הפרויקט על-מנת להגדיר את דרישות הפרויקט ומאפייניו, אבני-דרך (milestones) ותנאי תשלום, על-ידי שימוש בלוח ההתקשרות שבאתר.
 • מומחים מוסמכים מתחייבים להתקשר עם הלקוח בצורה מקצועית, לענות על שאלותיו במהירות המירבית וללא כל דיחוי וליידעו באופן שוטף על שינויים פוטנציאליים העשויים להשפיע על היקף או לוח-הזמנים של הפרויקט.
אם מומחה מוסמך אינו עומד בכללים האלה, יש לעדכן את צוות האתר.

הדרישות המקצועיות מלקוחות המפרסמים פרויקטי "Premium"


פרסום פרויקטים
 • למרות שלקוח המפרסם פרויקט אינו חייב לבחור במומחה, לקוחות שמפרסמים פרויקטי "Premium" מביעים רצינות וכוונות אמיתיות לבחור מומחה מבין המציעים כדי לבצע את הפרויקט בפועל.
 • הלקוח יבחר מומחה במהירות וללא דיחוי על-מנת לאפשר למומחה לתכנן ולבצע את הפרויקט בלוח הזמנים הנדרש.
עבודה מול מומחים
 • הלקוח מתחייב לתקשר עם המומחה לפני תחילת הפרויקט על-מנת להעביר את מלוא דרישות הפרויקט, לתכנן את אבני-הדרך (milestones) ולקבוע תנאי תשלום.
 • הלקוח יתקשר עם המומחה בצורה מקצועית, יענה על שאלותיו במהירות ויוודא שהמומחה מיודע בכל שינוי בהיקף או בלוח-הזמנים של הפרויקט. אם חלים שינויים דרסטיים בהיקף או בלוח-הזמנים של הפרויקט, המומחה לא יהיה מחויב לפעול על-פי הצעתו המקורית. במקרה כזה, תוכל לפרסם את הפרויקט בשנית או להגיע להסדר חדש עם המומחה על הצעתו.
הערכות וציונים
 • אם תיאור או היקף הפרויקט משתנה והמומחה לא עמד בדרישות הפרויקט מעבר להסכם המקורי, אין "להענישו" על-ידי הגשת הערכה שלילית.
 • כמו כן, חל איסור מוחלט על פרסום הערכות או תגובות שליליות או בלתי הולמות שמטרתן להשמיץ, להוציא דיבה ולפגוע בעיסוקו של המומחה, ובעת שימוש הלקוח באתר ובשירותיו, מתחייב הלקוח כי הערכות או תגובות שיפורסמו על ידיו יהיו ענייניות ומכבדות. החברה שומרת על זכותה למחוק כל תגובה או הערכה אשר תימצא בעינה כבלתי הולמת, משמיצה וכיו"ב, והלקוח מוותר על כל טענה, דרישה או תביעה בנושא זה.
אם מומחה מוסמך אינו עומד בכללים האלה, יש לעדכן את צוות האתר.

XPlace Jobs


שימוש באתר XPlace Jobs יעשה בצורה חוקית על-פי תקנון אתר XPlace.
 • אין לפרסם משרות עבור מתחרי XPlace.
 • אין לפרסם משרות עבודה הקשורות ל- multi-level-marketing, (גם ידוע כ-MLM) או עסקים המבוססים על (pyramid scheme) או אשר מתבססים על הצטרפות למועדונים כלשהם.
 • אין לפרסם משרות שהתשלום עבורן מתבצע באחוזים ללא תיאור מופרט של המוצר או השירות הנמכר.
 • אין לשלוח "דואר זבל" או חומר בפקס או ביצוע טלפונים מבלי שיתבקש (spam)
XPlace שומרת על הזכות המלאה לאשר, לדחות או למחוק כל משרה על-פי שיקול דעתה הבלעדי.

מאמרים


פרסום מאמרים באתר יעשה בצורה חוקית על-פי תקנון אתר XPlace.
 • אין לפרסם תכנים שלא משקפים את התחומים שבחרת
 • אין לפרסם תכנים פרסומיים
 • אין לפרסם תכנים מעורפלים או לא ברורים
 • אין לפרסם עיצוב לא-קריא ושמקשה על הבנת תוכנו
החברה שומרת את הזכות לאשר, לדחות או למחוק מאמרים על-פי שיקול דעתה הבלעדי.

תוכנית שותפים וחבר-מביא-חבר (אפיליאט)


חברי האתר יכולים להרוויח כסף על כל משתמש המופנה לזירה והרוכש מנוי, החל מההפניה השניה. חברת XPlace שומרת על הזכות הבלעדית לבדוק ולאמת כל הפניה ושומרת על הזכות הבלעדית והמלאה לשלול הפניות ולשלול תשלומי עמלה במידה והתגלה חשש לפעילות הונאה, מטעה או חשודה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

הפרת תנאים אלו עשויה לגרור הקפאת חברותך באתר. במידה ואתה מודע להפרה כלשהיא, אנא דווח לחברה.

תשלומים, מטבעות ושערי חליפין


XPlace עשויה להציג מחירים במטבעות שונים, קרי, ש״ח, יורי, דולר, וכד׳.
מחירים אלה מבוססים על המרה של מטבע מקור על סמך שערי חליפין המתקבלים מספקים חיצוניים.
אתה מבין ומסכים כי שערי מטבע משתנים עלולים להשפיע באופן מהותי ומיידי על המחירים המוצגים באתר XPlace.
אתה אחראי באופן ישיר ובלעדי לכל הסיכונים הכרוכים בתשלום במטבע זר, כולל הסיכון התמון בתנועות שערי חליפין אשר עלולים להשפיע בצורה ממשית על המחירים והתשלומים המשולמים על-ידך באתר.
מחירים המוצגים באתר הינם סופיים בעת ביצוע התשלום ואין כל אפשרות החזר או זיכוי לאחר ביצוע התשלום.

זכות סירוב למתן שירות


חברת XPlace שומרת את הזכות הבלעדית לסגור, להשעות או להגביל את חשבונך ללא כל סיבה, וללא החזר כספי עבור שירות או מנוי שטרם נוצל.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנו עשויים לסגור, להשעות או להגביל את חשבונך בגלל הסיבות שלהלן:
 • אם קבענו כי הפרת את תקנון האתר;
 • אם קבענו כי ניסית לעקוף את אתר XPlace בזמן התקשרות מול משתמש אחר;
 • אם קבעני כי הפרת התחייבויות משפטיות (בפועל או בכוח), כולל הפרת זכויות יוצרים או קניין רוחני;
 • אם אנו סבורים כי ביצעת פעולה בלתי חוקית;
 • אם אנו סבורים כי אתה פועל ממדינה החשופה לסנקציות של האו"ם, האיחוד האירופי, ישראל או ארה"ב;
 • אם התקבל מטעמך איום על החברה, נציגי החברה, משתמשי החברה או כל גורם אחר הקשור לחברה או מי מטעמיה;
 • כדי למזער כל סיכון לחברה או למי מטעמיה;
 • מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה או מנהליה.
אנו מודים לך על שבחרת ב – XPlace ומקווים לשיתוף פעולה עסקי פורה.
יצירת קשר
במידה שברצונך לדווח על הפרה של תנאי השימוש, או אם יש לך כל שאלה או צורך בסיוע, אנא פנה אל מרכז שירות הלקוחות של XPlace באופן הבא:

תמיכה באינטרנט: לחץ כאן

מייל: support@xplace.com