מדיניות יישוב המחלוקות

מדיניות יישוב המחלוקות של XPlace

עדכון אחרון: יולי 2012

מדיניות יישוב מחלוקות זו (להלן: "מדיניות יישוב המחלוקות") משלבת את כל ההוראות, התנאים, הכללים, כללי המדיניות וההנחיות באתר האינטרנט, לרבות תנאי השימוש האחרים, תנאי חשבון הנאמנות ותנאי השימוש במערכת החיוב והתשלומים של XPlace.

מונחים מודגשים שאינם מוגדרים במדיניות יישוב מחלוקות זו מוגדרים בכל מקום אחר בתנאי השימוש.

מדיניות יישוב מחלוקות זו הנה בתוקף החל מיום 1 בינואר 2012. המשך שימושך באתר לאחר מועד זה מהווה את קבלת מדיניות זו. אנו שומרים על זכותנו לשנות את הוראות מדיניות יישוב מחלוקות זו מבלי לתת לך הודעה מוקדמת, לפיכך בדוק באופן תדיר אם בוצעו עדכונים במדיניות זו.

יישוב מחלוקות

הליך יישוב המחלוקות של XPlace נוגע למחלוקות בנוגע לתשלומים המבוצעים באמצעות חשבון הנאמנות של פרויקטים המתפרסמים דרך האתר בלבד. במידה שהנך צד למחלוקת הנוגעת למשוב, דירוג או הערכות, אנא עיין בסעיף " מערכת ההערכה" שבתנאי השימוש באתר על מנת להבין באילו נסיבות תשקול XPlace הסרת הערכה.

מהן האפשרויות העומדות בפניי אם יש לי מחלוקת עם הצד השני?

ישנם מספר מנגנוני יישוב מחלוקות:

1. יישוב מחלוקות עצמאי – "יישוב מחלוקות עצמאי" הנו תהליך יישוב מחלוקות עצמי, הזמין עבור כל הפרויקטים עם כספים בחשבון נאמנות בעת הגשת בקשה לפתיחת נוהל יישוב מחלוקות. על מנת לפתוח נוהל יישוב המחלוקות, יש להגיש טופס בקשה מקוון לפתיחת נוהל יישוב מחלוקות, הנמצא בסעיף "נתקלת בבעיה?" בחדר העבודה של הפרויקט. בבקשת פתיחת נוהל יישוב המחלוקת, פרט בבירור את פרטי המחלוקת וצרף מסמכים תומכים במידת הצורך. במידה שהפרויקט הנו פרויקט הכולל חשבון נאמנות שכספיו עדיין מוחזקים בחשבון הנאמנות, אנא הבהר את בקשתך לשחרור או החזרת כספים המוחזקים בנאמנות באמצעות פירוט הסעד אותו הנך מבקש כחלק מיישוב המחלוקת. לאחר שבקשת יישוב המחלוקת הוגשה, XPlace והצד השני יקבלו אודות כך התראה.

באפשרותך ליזום את הליך יישוב המחלוקת באופן הבא:

  • הקש על סמל הבית (Home) בסרגל הניווט העליון על מנת להגיע לMy XPlace
  • מ- My XPlace בחר בשם הפרויקט או בקישור לחדר העבודה של הפרויקט.
  • בחר בקישור "נתקל בבעיות?"
  • בחר באפשרות לפתוח נוהל ליישוב מחלוקות ומלא את כל המידע הרלבנטי בטופס.

לאחר שהגשת בקשה ליישוב מחלוקות, יינתנו לצד השני 5 ימי עסקים לעיין בה ולהגיש תגובה בתום לב באמצעות חדר העבודה של הפרויקט. הלקוח והמומחה יוכלו להגיב זה לזה במטרה ליישב את המחלוקת במהירות ובהגינות. במידה שמוחזקים כספים בחשבון נאמנות והמחלוקת יושבה, הצדדים יכולים להצהיר על התנאים להחזרת או לשחרור הכספים שבמחלוקת או של חלק מהכספים שבמחלוקת.

2. שיחת סיוע מצד XPlace ליישוב מחלוקות – במידה שהלקוח והמומחה אינם מיישבים את המחלוקת באמצעות הליך יישוב מחלוקות עצמאי, המומחה והלקוח רשאים לבקש קיום שיחת סיוע מ- XPlace ליישוב המחלוקת. במידה שנותרו כספים בחשבון הנאמנות, XPlace תפנה אל שני הצדדים על מנת לבצע שיחת סיוע ליישוב המחלוקת. XPlace תבצע את השיחה במטרה ליישב את המחלוקת. XPlace לא תבצע כל קביעה או תעריך אשמה של מי מהצדדים.

3. גישור-בוררות על ידי צד ג' – במידה שהפרויקט מכיל כספים בחשבון הנאמנות, והליך יישוב המחלוקות העצמאי והליך הסיוע מצד XPlace ליישוב מחלוקות אינם פותרים את המחלוקת, כל צד יהיה רשאי לדרוש הליך גישור-בוררות מחייב ללא נוכחות פיזית, שיתקיים על ידי מומחה לגישור-בוררות צד ג' שייבחר על ידי XPlace.

הצדדים מצהירים כי על-ידי קבלת תנאי השימוש של XPlace הם נותנים הסכמה בכתב לנכוח בכל הליך גישור-בוררות, בין אם באמצעות האינטרנט, הטלפון או נוכחות אישית, ושלחברת XPlace בלבד תהיה הזכות למנות עורך דין לניהול הליך גישור-בוררות (הידוע גם כ-"מגשר" או "בורר") שנבחר על ידי XPlace כמגשר וכבורר.

בקבלך את תנאי השימוש של XPlace הנך מקבל גם את מדיניות יישוב המחלוקות של XPlace ומסכים לתנאים לכל תנאים אלו, לרבות התנאים שלהלן:

הן המומחה והן הלקוח (ידועים גם כ-: "צדדים"), מצהירים כי במידה שכל צד יבחר בהליך גישור-בוררות המנוהל על ידי צד ג', השם המלא ופרטי הקשר של כל צד יימסרו לעורך דין המנהל את הליך הגישור-בוררות. כמו כן, הצדדים מצהירים כי כל נציג המשתתף בישיבת גישור-בוררות יהיה מוסמך באופן מלא ובלתי מותנה ליישב באופן מלא את המחלוקת בין הצדדים.

הצדדים מצהירים ומסכימים להיות כפופים באופן מלא לתהליך ולתוצאות כל הליכי הגישור-בוררות, כפי שייקבעו באופן בלעדי על ידי עורך הדין המנהל את הליך הגישור-בוררות.

פרסום הודעה אודות המחלוקות שיושבו. כל הסכם ליישוב מחלוקת יפורסם כמלל או כצרופות בחדר העבודה הנוגע לפרויקט שבמחלוקת או לתשלום הפרויקט.

תאריכי מפתח

בנוגע לכל המחלוקות, עליך להיות מודע לתאריכי המפתח הבאים: "תאריך ההפרה" משמע המאוחר מבין (1) התאריך שבו האירועים שיצרו את המחלוקת עם הצד השני התרחשו לראשונה, או (2) התאריך שבו נודע לך, או שהיה עליך לדעת באופן סביר, אודות אירועים אלו. בנוגע למחלוקת הנוגעת לתשלומים או למסירת תוצר מסויים במסגרת פרויקט, המונח "תאריך הפרה" משמעו (א) תאריך שחרור התשלום נשוא המחלוקת, (ב) התאריך שבו התשלום אמור היה להשתחרר תמורת תוצר שנמסר, או (ג) התאריך שבו התוצר אמור היה להימסר, לפי המקרה.

"תאריך השחרור הסופי מחשבון נאמנות" משמע התאריך שבו כל הכספים משוחררים מחשבון הנאמנות, באופן שהיתרה בו תישאר 0.00 ₪.

"תאריך התיישנות המחלוקת" משמע התאריך החל 30 ימים לאחר תאריך ההפרה.

"תאריך התיישנות הליך גישור-בוררות" משמע התאריך החל 30 יום לאחר הגשת טופס בקשה ליישוב מחלוקות ל-XPlace.

"תאריך התיישנות תביעה" משמע שלושה חודשים מיום בקשת יישוב המחלוקת (בכפוף לכל "הקפאה" או הארכת זמן כמפורט בסעיף שכותרתו "תקופת הגבלה" להלן).

"תקופת בדיקת דו"ח שעות" משמע התקופה המתחילה כאשר מומחה מגיש דו"ח שעות באמצעות האתר (לא יאוחר מיום חמישי בערב בכל שבוע בשעה 23:59 שעון ישראל (GMT+2) ומסתיימת כאשר הלקוח מתבקש לאשר או לחלוק על כרטיס השעות באמצעות האתר (תוך שבעה (7) ימים קלנדריים מהשבוע שלאחר הגשת כרטיס השעות).

כיצד ביכולתי ליזום בקשה ליישוב מחלוקות?

פתיחת מחלוקת. במידה כי הנך חולק בתום לב על צד אחר בנוגע לתשלום נאמנות שלא שוחרר, יש לך זכות להגיש טופס בקשה ליישוב מחלוקות תוך 30 יום מיום ההפרה. פעולה זו מתחילה את הליך יישוב המחלוקת בין הצדדים, ואתה ה-"צד היוזם". במידה שלא תגיש טופס בקשה ליישוב מחלוקות תוך 30 יום מיום ההפרה, הנך מוותר באופן בלתי חוזר על כל זכות להגיש תביעה ו/או לדרוש הליך סיוע מצד XPlace ליישוב המחלוקת או הליך גישור-בוררות צד ג' באמצעות האתר.

מחלוקות שלגביהן הליך סיוע מצד XPlace ליישוב המחלוקת והליך גישור-בוררות צד ג' אינם זמינים

במידה שהמחלוקת אינה מאפשרת הליך סיוע מצד XPlace ליישוב מחלוקות והליך גישור-בוררות צד ג', אזי יעמדו בפני הלקוח והמומחה שלושה ימי עסקים לאחר הגשת טופס בקשת יישוב המחלוקת על מנת ליישב את המחלוקת בינם, ולתעד את יישוב המחלוקת בחדר העבודה. במידה שהחברים אינם מיישבים את המחלוקת תוך שלושה ימי עסקים, ועל פי בקשת הצדדים, XPlace רשאית להפנותם למגשר או בורר צד ג' אשר ימשיך לסייע ביישוב המחלוקת.

מחלוקות שבנוגע אליהן קיימים הליך סיוע מצד XPlace ליישוב המחלוקת והליך גישור-בוררות צד ג'

בנוגע למחלוקות שעבורם קיימים הליך סיוע מצד XPlace ליישוב המחלוקת והליך גישור-בוררות צד ג', יחולו התנאים הבאים:

תגובה למחלוקת. במידה שהצד היוזם פותח כהלכה מחלוקת באתר, הצד השני (להלן: "הצד הנגדי") יגיש תגובה למחלוקת תוך חמישה (5) ימי עסקים באמצעות חדר העבודה של הפרויקט (Project Workspace). המונח "תגובה למחלוקת" משמע כי הצד הנגדי נותן תגובה ברורה ומפורטת שכנגד לצד היוזם, לרבות כל הטיעונים העשויים לסייע, וכן יגיש נספחים ותיאורים לפי הצורך.

אי תגובה. במידה שהצד הנגדי אינו מגיש תגובה למחלוקת באתר תוך חמישה (5) ימי עסקים לאחר שהצד היוזם הגיש את טופס הודעת המחלוקת, XPlace תודיע לצד הנגדי אודות כך ותבקש כי יגיש תגובה. במידה שהצד הנגדי אינו מגיב לבקשת XPlace תוך חמישה (5) ימי עסקים ממועד הודעתה של XPlace, אזי הלקוח והמומחה ייראו כאילו הסכימו והורו ל- XPlace לפעול לפי הסעד שנתבקש בטופס בקשת יישוב המחלוקת, כפי שפירט הצד היוזם.

כיצד עובד הליך הסיוע מצד XPlace ליישוב מחלוקות בנוגע לתשלומי נאמנות

במידה ש-XPlace תקבל הודעת מחלוקת ותגובה למחלוקת, XPlace תמסור הודעה לשני הצדדים (להלן: "הודעת שיחה") המבקשת כי יקבעו באופן הדדי מועד לשיחת סיוע ליישוב מחלוקות עם מסייע מטעם XPlace (להלן: "המנחה") על מנת לנסות ליישב את המחלוקת. הצדדים יתבקשו להגיב תוך שלושה ימי עסקים לבקשת קביעת מועד שיחת הסיוע. המנחה מטעם חברת XPlace יפעל אך ורק כצד שלישי נייטרלי ולא תהיה לו כל מחויבות אחרת. המנחה לא יכריע במחלוקת ולא ייתן כל החלטה. המנחה מוסמך לתת כל המלצה לצדדים בנוגע למחלוקת.

אופן התפתחות הליך הסיוע מצד XPlace ליישוב המחלוקת עשוי להשתנות, בהתחשב בתרחישים הבאים:

צד אחד אינו מגיב להודעת השיחה

במידה שאחד הצדדים מגיב להודעת השיחה תוך חמישה (5) ימי עסקים, אולם הצד השני לא הגיב לה, XPlace תתן לצד שלא הגיב הזדמנות לבקש הליך גישור-בוררות. במידה שהצד שלא הגיב עדיין אינו מגיב, אזי הלקוח והמומחה ייראו כאילו הסכימו והורו ל- XPlace לפעול לפי הסעד שנתבקש בטופס בקשת יישוב המחלוקת, כפי שפירט הצד היוזם.

אף אחד מן הצדדים אינו מגיב להודעת השיחה

במידה שאף אחד מהצדדים אינו מגיב להודעת השיחה תוך חמישה (5) ימי עסקים, XPlace תתן לשני הצדדים אפשרות להתחיל את הליך הגישור-בוררות עד למועד התיישנות הליך הגישור-בוררות. במידה שאף אחד מהצדדים אינו יוזם הליך גישור-בוררות עד לתאריך התיישנות הליך הגישור-בוררות, אזי הלקוח והמומחה ייראו כאילו הסכימו והורו ל- XPlace לפעול לפי הסעד שנתבקש בטופס בקשת יישוב המחלוקת, כפי שפירט הצד היוזם.

לא ניתן לקבוע מועד לשיחה

במקרים מסויימים, בשל הבדלי איזורי זמן או בעיות זמינות אחרות, לא ניתן לקבוע מועד לשיחת יישוב מחלוקות במועד נוח לכל הצדדים המעורבים. במקרה שכזה, XPlace תודיע לשני הצדדים כי כל אחד מהם רשאי לבקש קיום הליך גישור-בוררות עד למועד התיישנות הליך הגישור-בוררות.

אחד הצדדים בוחר לעקוף את שיחת הסיוע ליישוב המחלוקת ולהמשיך ישירות להליך הגישור-בוררות

במידה שאחד הצדדים בוחר לעקוף את שיחת הסיוע ליישוב המחלוקת ולהמשיך ישירות להליך הגישור-בוררות לאחר קבלת הודעת שיחה, XPlace תיזום את הליך הגישור-בוררות ותחייב כל צד בגין חלקו בדמי הגישור-בוררות.

שיחת סיוע לצורך יישוב המחלוקת התקיימה; הצדדים מסכימים לנהל הליך גישור-בוררות

במידה ששני הצדדים מסכימים לפתיחת הליך גישור-בוררות במהלך שלב שיחת הסיוע מצד XPlace ליישוב המחלוקת, XPlace תיזום הליך גישור-בוררות צד ג' ותחייב כל צד בגין חלקו בדמי הגישור-בוררות צד ג'.

נקבע מועד לשיחת סיוע; אחד הצדדים או שניהם אינם נוכחים

במידה שנקבע מועד לשיחת סיוע ליישוב מחלוקות ואחד הצדדים נוכח (להלן: "הצד הנוכח") אולם הצד השני אינו נותן הודעה מראש ל-XPlace אודות אי השתתפותו, ואינו נוכח (להלן: "הצד הלא נוכח") בשיחה שנקבעה, אזי לא ניתן יהיה להוציא לפועל את שיחת הסיוע מצד XPlace ליישוב המחלוקת. במקרה כאמור, XPlace תמסור הודעה לצד הלא נוכח על פיה עומדים לרשותו שני ימי עסקים לדרוש הליך גישור-בוררות באמצעות האתר על פי הסעיף שכותרתו " גישור-בוררות בנוגע לפרויקט הכולל כספים בחשבון נאמנות" להלן (להלן: "הודעת אי נוכחות"). במידה שהצד הלא נוכח אינו דורש הליך גישור-בוררות תוך שני ימי עסקים מיום הודעת אי הנוכחות, אזי הלקוח והמומחה ייראו כמי שהסמיכו והורו ל-XPlace לבצע, ו-XPlace תבצע, את שחרור הכספים שנתבקש על ידי הצד הנוכח. במידה שנקבעה שיחת סיוע ליישוב מחלוקות, ושני הצדדים אינם נותנים הודעת אי נוכחות ל-XPlace, ושני הצדדים אינם משתתפים בשיחה, XPlace תתן לצדדים הודעה על פיה הם רשאים לדרוש, עד לתאריך התיישנות הליך הגישור-בוררות, לנהל הליך גישור-בוררות באמצעות האתר, על פי הסעיף שכותרתו " גישור-בוררות בנוגע לפרויקט הכולל כספים בחשבון נאמנות" להלן. במידה שאף אחד מהצדדים אינו דורש הליך גישור-בוררות עד לתאריך התיישנות הליך הגישור-בוררות, אזי הלקוח והמומחה ייראו כאילו הסכימו והורו ל- XPlace לפעול לפי הסעד שנתבקש בטופס בקשת יישוב המחלוקת, כפי שפירט הצד היוזם.

אם לא נותרו כספים בחשבון הנאמנות

אם לא נותרו כספים בחשבון הנאמנות, לא ניתן יהיה עוד להשתמש בהליך הסיוע מצד XPlace ליישוב המחלוקת ובהליך הגישור-בוררות של XPlace. לא תהיה אפשרות לפתוח נוהל יישוב מחלוקות והמחלוקת תיסגר ו/או תבוטל מכיוון שלא נותרו כספים בחשבון הנאמנות עליהם ניתן לחלוק.

כיצד עובד הליך גישור-בוררות בנוגע לפרויקט הכולל כספים בחשבון נאמנות?

באמצעות שימושך באתר, הנך מסכים כי כל צד (הלחוק ו/או המומחה) רשאי לדרוש הליך גישור-בוררות לאחר הגשת טופס בקשה ליישוב מחלוקות, אך ורק במידה שישנם כספים בחשבון הנאמנות של הפרויקט. בכל הליך גישור-בוררות, אתה והצד השני תהיו "צד למחלוקת", כל אחד, ויחדיו תהיו "צדדים למחלוקת".

כל הליך גישור-בוררות כאמור ינוהל על ידי עורך דין המוסמך לנהל הליכי יישוב מחלוקות, הליכי גישור, והליכי בוררות, אשר ייבחר על ידי XPlace ויישכר על ידה על פי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: "הבורר"). במידה שהצד השני דורש קיום הליך גישור-בוררות בהתאם לאמור לעיל, הנך מסכים להיות כפוף להליך גישור-בוררות.

תשלומים והוצאות הליך בגישור-בוררות. XPlace יצרה הסכם מועדף (אשר חוסך עלויות לכל הצדדים) עם עורכי דין המוסמכים לתת שירותי גישור-בוררות ויצרה תהליך להעברת כל חומרי הפרויקט הרלבנטיים למחלוקת, כגון בקשה ותגובה ליישוב מחלוקות, תכתובות מחדר העבודה (Project Workspace), כל דוח סטטוס ותנאים שנידונו ונתקבלו כחלק מהפרויקט שבמחלוקת. הנך מסכים כי בכל הליך גישור-בוררות: (א) כל צד למחלוקת ו-XPlace ישלמו ישירות ל-XPlace שליש אחד מ-1,500.00 השקלים החדשים הראשונים מהתשלום לבורר; (ב) כל צד למחלוקת ישלם ל-XPlace מחצית מכל סכום של תשלום לבורר מעבר ל-1,500.00 ש''ח; (ג) כל צד למחלוקת יישא לבדו וישלם כל הוצאה אחרת שיוציא בנוגע להליך הגישור-בוררות, ישירות ל-XPlace; ו-(ד) כל תשלומי הליך הגישור-בוררות יחוייבו על ידי XPlace וישולמו לה ישירות. הנך מסכים בזה כי XPlace תגבה מחשבונך, מארנק XPlace שלך או כרטיס האשראי, חשבון הבנק או חשבון ה-PayPal שלך, כל סכום של תשלומים לבורר שתשלומו חל עליך על פי האמור לעיל.

הגשת תיק המחלוקות לבורר. כאשר צד מסויים (להלן: "התובע בבוררות") דורש קיום הליך גישור-בוררות, XPlace תיזום הליך גישור-בוררות ותודיע לבורר לפנות במישרין אל הצדדים למחלוקת.

אי תגובה. לאחר שתובע בבוררות הגיש את תביעתו לבורר, הבורר יפנה אל הצד השני (להלן: "הנתבע בבוררות") על מנת לבקש כי הנתבע בבוררות יירשם לבוררות גם הוא (להלן: "הודעת בוררות ראשונה"). במידה שהנתבע בבוררות אינו מסכים להיות כפוף לבוררות כאמור תוך חמישה (5) ימים קלנדריים לאחר הודעת הבוררות הראשונה, XPlace תשעה את חשבונו של הנתבע בבוררות ותשלח לנתבע בבוררות הודעה על פיה הוא חייב להירשם בתביעה. במידה שהנתבע בבוררות אינו נרשם בתביעה תוך 15 יום קלנדריים מיום הודעת הבוררות הראשונה, אזי הלקוח והמומחה ייראו כאילו אישרו ל-XPlace והורו לה לבצע, ו-XPlace תבצע, את השחרור שנתבקש על ידי התובע בבוררות בדרישתו לקיום הליך הגישור-בוררות.

תקופת הגבלה להליך גישור-בוררות. במידה שהן המומחה והן הלקוח אינם דורשים הליך גישור-בוררות בנוגע למחלוקת שלא יושבה עד לתאריך התיישנות הליך הגישור-בוררות, אזי הלקוח והמומחה ייראו כאילו הסכימו והורו ל- XPlace לפעול לפי הסעד שנתבקש בטופס בקשת יישוב המחלוקת, כפי שפירט הצד היוזם.

הצדדים למחלוקת מסכימים לתנאי הגישור-בוררות הבאים

כללי

עורך הדין המנהל את הליך הגישור-בוררות יפרט האם הליך הגישור ו/או הבוררות ינוהל באופן מקוון, בטלפון או בנוכחות אישית, או ינוהל אך ורק על סמך תכתובות בכתב שפורסמו בחדר העבודה של הפרויקט.

הליכי הגישור-בוררות לא יהיו כרוכים בכל התייצבות אישית של הצדדים למחלוקת או של עדים אלא אם יוסכם אחרת על ידי שני הצדדים והדבר יאושר על ידי עורך הדין המנהל את הליך הגישור-בוררות; ניתן לאשר את פסק הבוררות שנתן עורך הדין המנהל את הליך הגישור-בוררות בכל בית משפט מוסמך.

כל הליכי הגישור והבוררות יקוימו על פי הדין הישראלי, יהיו כפופים לו ויפורשו על פיו, במסגרת סמכות השיפוט של בתי המשפט בישראל.

בכפוף לדין הישראלי, כל החלטה סופית של הבורר תקוים על ידי שני הצדדים ו-XPlace בנוגע להחזרת ו/או שחרור הכספים המוחזקים בחשבון הנאמנות ובנוגע לכל תמורה אחרת.

הנך מסכים כי פסק הבורר שניתן על ידי עורך הדין המנהל את הליך הגישור-בוררות הנו סופי, וכי אם עורך הדין המנהל את הליך הגישור-בוררות ייתן הודעה אודות כל פסק בורר ל-XPlace, XPlace תהיה רשאית להסתמך על הודעה זו ולהתייחס אליה כסופית וכי XPlace תפעל תוך הסתמכות עליה.

תחילת הליך הגישור ומשך הליך הגישור

הליך הגישור יתקיים במקום, בתאריך ובזמן שיוסכם בין עורך הדין המנהל את הליך הגישור-בוררות לבין הצדדים, ויימשך ביום שלאחר מכן במידת הצורך.

סיום הליך הגישור/תחילת הליך הבוררות

במידה שיש בעיות תלויות ועומדות בין הצדדים למחלוקת בסיום תקופת הליך הגישור, הנזכרת לעיל, המגשר יהיה הבורר בנוגע לבעיות אלו, ולצורך כך הצדדים מסכימים וממנים את עורך הדין המנהל את הליך הגישור שנבחר על ידי XPlace לשמש באופן מיידי כבורר.

השגת פשרה

אם במהלך הליך הגישור הושג הסכם לגבי כל העניינים שבמחלוקת או חלקם, ייעשה הסכם בכתב בין הצדדים במחלוקת ובין עורך הדין המנהל את הליך הגישור-בוררות, והצדדים מסכימים בזה לחתום על הסכם כאמור, באופן פיזי או באופן דיגיטלי או באופן אלקטרוני בחדר העבודה של הפרויקט, באמצעות ההצהרה "אני מסכים" (I Agree), כפי שהורה עורך הדין המנהל את הליך הגישור-בוררות.

כל הסכמה בנוגע לתנאי כל יישוב מחלוקות שהושג במהלך הליך הגישור בלבד לא תהיה מחייבת אלא אם ועד אשר תיכתב ותיחתם על ידי הצדדים באופן פיזי או באופן דיגיטלי/אלקטרוני אמצעות ההצהרה "אני מסכים" (I Agree) בחדר העבודה של הפרויקט. במידה שאחד או יותר מהצדדים המעורבים אינו חותם על הסכם בכתב כאמור תוך 3 ימי עסקים מהמועד שבו הסכם בכתב כאמור נשלח לצדדים או הועלה אל חדר העבודה של הפרויקט (המוקדם מביניהם) ההסכם יבוטל וכל המחלוקות יועברו באופן מיידי לבוררות. עורך הדין המנהל את הליך הגישור-בוררות יהיה רשאי להעניק פרק זמן נוסף לצורך חתימה על הסכם גישור כאמור על פי שיקול דעתו הבלעדי, במידה שיהיה סבור כי הדבר נחוץ.

הצדדים למחלוקת מסכימים לכללים הבאים: (א) עורך הדין המנהל את הליך הגישור-בוררות יפרט האם הליך הגישור ו/או הבוררות ינוהל באופן מקוון, בנוכחות אישית, בטלפון או אך ורק על סמך הודעות בכתב שפורסמו בחדר העבודה של הפרויקט; (ב) הליך הגישור-בוררות לא יהיה כרוך בכל נוכחות אישית של הצדדים למחלוקת או של עדים, אלא אם הוסכם אחרת על ידי כל הצדדים למחלוקת ועורך הדין המנהל את הליך הגישור-בוררות; ו-(ג) כל בית משפט מוסמך רשאי לתת כל החלטה המאשרת את פסק הבורר שניתן על ידי עורך הדין המנהל את הליך הגישור-בוררות.

במקרה של בוררות, לפני שעורך הדין המנהל את הליך הגישור-בוררות ייתן את החלטתו במחלוקת התלויה ועומדת, כל אחד מהצדדים למחלוקת יהיה רשאי להעלות לחדר העבודה של הפרויקט הצהרה או טיעון סיכום אחרון בנוגע למחלוקת, על מנת שייבדק על ידי עורך הדין המנהל את הליך הגישור-בוררות לפני שיתן את החלטתו הסופית.

אלא אם הוסכם אחרת על ידי עורך הדין המנהל את הבוררות, החומרים היחידים שיתקבלו ויהיו קבילים הן בהליך הגישור והן בהליך הבוררות הנם התכתובות שבחדר העבודה נכון לתאריך תחילת הליך הגישור- בוררות. XPlace תיתן לעורך הדין המנהל את הליך הגישור-בוררות גישה מלאה לכל המידע שבחדר העבודה בנוגע לעניינים שבמחלוקת. הנך מסכים להיות אחראי ולוודא כי בחדר העבודה נמצאים כל המסמכים והתכתובות עם הצד השני בנוגע למחלוקת.

בוררות

לעורך דין המנהל את הליך הגישור-בוררות יש סמכות להורות באופן זמני על כל סעד אשר הנו רשאי להעניק בפסק הבוררות הסופי.

הבורר רשאי לבחור את מקום קיום הבוררות.

סודיות

בהשתתפותם בהליך הגישור-בוררות הצדדים מסכימים ומתחייבים אחד כלפי השני כי:

(א) הליך הגישור-בוררות כולו הנו סודי ויישמר בסודיות;

(ב) הצדדים, נציגיהם, יועציהם והמגשר-בורר ישמור בסודיות כל ההצהרות וכל העניינים האחרים, בין אם בעל-פה ובכתב, לרבות כל הסכם ליישוב מחלוקות הנוגע להליך בגישור-בוררות, למעט אם הגילוי הנו דרוש על מנת ליישם ולאכוף הסכם יישוב מחלוקות כאמור.

אי תלות

עורך הדין המנהל את הליך הגישור-בוררות אינו רשאי לפעול עבור מי מהצדדים שבמחלוקת באופן נפרד, בכל תפקיד, בנוגע לעניין שבבסיס הליך הגישור-בוררות, כמו כן הצדדים שמחלוקת מאשרים כי בפועלו על פי מדיניות זו, המגשר-בורר אינו מייצג או נותן ייעוץ משפטי, מעריך, מאשר או מגן על (או מנסה להעריך, לאשר או להגן) על כל זכות של הצדדים שבמחלוקת.

אנו מעודדים את הצדדים לקבל ייעוץ משפטי בנוגע לכל העניינים הנוגעים להליך הגישור-בוררות, על פי ראות עיניהם.

הוצאות

XPlace יצרה הסכם מועדף (אשר חוסך עלויות לכל הצדדים) עם עורכי דין המוסמכים לתת שירותי גישור-בוררות ויצרה תהליך להעברת כל חומרי הפרויקט הרלבנטיים למחלוקת, כגון בקשה ותגובה ליישוב מחלוקות, תכתובות מחדר העבודה (Project Workspace), כל דוח סטטוס ותנאים שנידונו ונתקבלו כחלק מהפרויקט שבמחלוקת. עלות הליך הגישור-בוררות משתנה בהתחשב בסכום הכספים שמחלוקת בחשבון הנאמנות. עבור כספי נאמנות שבמחלוקת, מתחת לסכום של 3,000.00 ש''ח, עלות הליך הגישור-בוררות היא 900.00 ש''ח. עלות זו מתחלקת באופן שווה בין הלקוח, המומחה ו-XPlace (300.00 ש''ח לכל צד). עבור כספי נאמנות שבמחלוקת, המסתכמים ביותר מ-3,000.00 ש''ח, עלות הליך הגישור-בוררות היא 1,500.00 ש''ח (או 500.00 ש''ח לכל צד). בשני המקרים, XPlace מסבסדת שליש אחד מהעלות, עד לסכום של 1,500.00 ש''ח (500.00 ש''ח לכל צד), ועד ל-4 שעות של שירותי גישור-בוררות של צד ג'. כל דמי גישור-בוררות שהוצאו מעבר לסכום ראשוני זה יחולו שווה בשווה על הצדדים וישולמו במישרין ל- XPlace בע''מ.

התשלומים הנזכרים לעיל ישולמו על ידי הצדדים שבמחלוקת במישרין ל-XPlace באמצעות ניכוי הסכום מכספי הצדדים שבחשבון הנאמנות, או מארנק XPlace או מכרטיסי האשראי שלהם, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של XPlace.

פטור מאחריות

XPlace ועורך הדין המנהל את הליך הגישור-בוררות לא יהיו אחראים כלפי הצדדים בגין כל מעשה או מחדל הנוגעים לשירותים הניתנים.

מועד אחרון להליך הסיוע מצד XPlace ליישוב המחלוקת והליך גישור-בוררות

עליך ליזום הליך סיוע ליישוב מחלוקות על ידי XPlace או לדרוש קיום הליך גישור-בוררות על פי תהליך יישוב מחלוקות זה, עד למוקדם מבין (1) תאריך התיישנות הגשת התביעות או (2) תאריך התיישנות הליך הבוררות, או שתוותר באופן בלתי חוזר על כל זכות לתבוע או לדרוש קיום הליך גישור-בוררות באמצעות האתר.

האם חלים תשלומים עבור שחרור כספים מחשבון הנאמנות לאחר יישוב המחלוקת?

כן. כל הכספים המשוחררים מחשבון הנאמנות על פי מדיניות זו יהיו כפופים לדמי השירות הרגילים ולדמי טיפול בתשלומים הקשורים לחשבונות הנאמנות, כמפורט בתנאי השימוש לחשבון הנאמנות ב-XPlace. במידה שכספי הנאמנות, כולם או חלקם, יוחזרו ללקוח כחלק מהליך יישוב המחלוקות, לא יוחזרו העמלות ו/או דמי הפקדת כספים שצד זה שילם.

מה יקרה אם לא אציית למדיניות זו?

תביעות שהוגשו שלא כהלכה. כל התביעות, המחלוקות או אי ההסכמות האחרות בינך לבין הצד השני, אשר מדיניות יישוב מחלוקות זו דנה בהן, ייושבו על פי הוראות מדיניות יישוב מחלוקות זו. כל התביעות שהוגשו בניגוד למסמך תנאים זה ייחשבו כאילו הוגשו שלא כהלכה. במידה שתגיש תביעה בניגוד לתנאים אלו, הצד השני יהיה רשאי לשיפוי שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט עד לסכום של 10,000.00 ש''ח, בתנאי שהצד השני הודיע לך בכתב אודות התביעה שהוגשה שלא כהלכה, ולא תבטל את התביעה באופן מיידי.

שימוש לרעה. במידה שתדרוש מספר מוגזם של הליכי גישור-בוררות על פי שיקול דעתה הבלעדי של חברת XPlace, XPlace שומרת על זכותה להשעות או לבטל את חשבונך באופן מיידי, מבלי לתת לך הודעה אודות כך, על פי שיקול דעתה הבלעדי. עם זאת, כל המחלוקות בנוגע לכל הפרויקטים שבהם הופקדו כספים בחשבונות נאמנות, שהיו קיימות לפני ביטול החשבון תהיינה כפופות לתנאי השימוש של XPlace.

הליך במקרה של מחלוקת עם XPlace

במידה שמתגלעת מחלוקת בינך לבין XPlace או כל חברות הקשורות לה, אנו שואפים ליישב מחלוקת כאמור במהירות ובאופן יעיל כלכלית. לפיכך, אתה, XPlace והחברות הקשורות אלינו מסכימים ליישב כל טענה או מחלוקת מן הדין או על פי דיני היושר, המתגלעת ביננו בשל הסכם זה או בשל שירותי XPlace על פי הסעיף שכותרתו "ההליך במקרה של מחלוקת עם XPlace". לפני שתפנה לאלטרנטיבות אלו, הנך מסכים לפנות ראשית במישרין אל XPlace על מנת למצוא פתרון למחלוקת באמצעות משלוח הודעה במייל לכתובת support@xplace.com.

הדין והסמכות המקומית החלים על המחלוקת

על הסכם זה יחולו, לכל דבר ועניין, דיני מדינת ישראל, מבלי לתת תוקף לכל כלל המחיל דין כל מדינה אחרת. הנך מסכים כי כל טענה או מחלוקת שתהיה לך כנגד XPlace או חברה קשורה אליה תיושב על ידי בית משפט הנמצא בעיר הרצליה, ישראל, או כמפורט בפסקה "אופציית גישור-בוררות" להלן. הנך מסכים בזה לסמכות השיפוט הפרסונאלית הבלעדית של בתי המשפט הנמצאים בעיר הרצליה, ישראל, בנוגע לדיון בכל תביעות או מחלוקות כאמור.

אופציית גישור-בוררות

בכל תביעה המתגלעת בינך לבין XPlace או לבין חברה המסונפת לה (למעט תביעות למתן צו מניעה או סעד אחר על פי דיני היושר) כאשר סכום התביעה הכולל נמוך מ-10,000.00 ש''ח, הצד המבקש את הסעד רשאי לבחור ליישב את המחלוקת באופן יעיל כלכלית, באמצעות הליך גישור-בוררות מחייב, שאינו כולל נוכחות אישית. צד הבוחר לקיים הליך גישור-בוררות ייזום הליך כאמור באמצעות עורך-דין (המתמחה ביישוב מחלוקות) שייבחר על-ידי חברת XPlace בע"מ בלבד. עורך-הדין ליישוב המחלוקות והצדדים יצייתו לכללים הבאים: (א) עורך הדין ליישוב המחלוקות יציין האם הליך הגישור-בוררות ינוהל באמצעות הטלפון, בנוכחות אישית, באופן מקוון או אך ורק על סמך מסמכים בכתב; (ב) הליך הגישור-בוררות לא יהיה כרוך בכל נוכחות אישית של הצדדים או של עדים, אלא אם הצדדים הסכימו אחרת; ו-(ג) במידה שבורר נותן פסק בוררות, עורך הדין הבורר רשאי להגיש את פסק הבורר בכל בית משפט מוסמך.

תביעות שהוגשו לא כהלכה

במידה שתגיש תביעה באופן המנוגד לסעיף זה, XPlace או החברות המסונפות לה יהיו זכאיות להחזר שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט עד לסכום של 500,000.00 ש''ח, בתנאי ש-XPlace נתנה לך הודעה על פי הסכם זה כי תביעתך הוגשה לא כהלכה, ולא ביטלת את התביעה באופן מיידי.

כמה זמן עומד לרשותי לצורך הגשת תביעה נגד הצד השני או נגד XPlace?

הנך מאשר ומסכים כי עליך ליזום כל תביעה, מחלוקת, הליך משפטי, עילת תביעה או כל דרישה שהיא, בין אם בהליך שיפוטי או באופן אחר בנוגע לשימושך באתר (יחד, להלן: "תביעה") לפני מועד התיישנות הגשת התביעות. הנך מוותר בזה באופן בלתי חוזר על כל זכות ליזום או להגיש כל תביעה כאמור נגד XPlace או כל צד אחר ממועד התיישנות הגשת התביעות או לאחר מכן, בין אם נפתחה או נעשתה באמצעות האתר או בכל פורום אחר או בכל אופן אחר, בין אם מקור התביעה בעילה חוזית, נזיקית, על פי חוק, על פי דיני היושר או באופן אחר.

במקרה של הליך גישור-בוררות במחלוקת על פרויקט הכולל חשבון נאמנות, באמצעות האתר, הבורר יהיה רשאי לקבוע האם תאריך ההפרה שהוזן במערכת XPlace הנו נכון או שיש להאריך את התאריך או לדחות אותו לאור הסתמכותך הסבירה על הבטחותיו של הצד השני כי יתקן את ההפרה.

במידה שמחלוקת שבנוגע אליה ניתן לקיים הליך גישור-בוררות על פי מדיניות זו לא יושבה ו-(א) אף צד למחלוקת לא דרש ניהול הליך גישור-בוררות עד למועד התיישנות הליך הבוררות, או (ב) XPlace סגרה את המחלוקת על פי מדיניות זו, אזי לא ניתן יהיה להגיש כל תביעה אחרת במחלוקת זו.

תזכורות ותאריך התיישנות. במחלוקת בין צדדים, XPlace תודיע לצדדים שבמחלוקת בנוגע למחלוקת מתמשכת ואודות הצורך ליישב אותה לפני תאריך ההתיישנות הרלוונטי.

יצירת קשר
במידה שברצונך לדווח על הפרה של תנאי השימוש, או אם יש לך כל שאלה או צורך בסיוע, אנא פנה אל מרכז שירות הלקוחות של XPlace באופן הבא:

תמיכה באינטרנט: לחץ כאן

מייל: support@xplace.com