תנאי שימוש במערכת חיוב ותשלומים של XPlace

תנאי שימוש במערכת חיוב ותשלומים של XPlace

עדכון אחרון: יולי 2012

מדיניות זו בעניין שימוש למערכת חיוב ותשלומים משלבת בתוכה על דרך הפנייה את כל התנאים, ההוראות, הכללים, מסמכי המדיניות וההנחיות באתר, לרבות תנאי השימוש של XPlace (להלן: "תנאי השימוש").

מונחים מודגשים שאינם מוגדרים בתנאי שימוש במערכת חיוב ותשלומים של XPlace מוגדרים במסמך זה או בכל מקום אחר בתנאי השימוש.

מדיניות זו בעניין שימוש במערכת חיוב ותשלומים הנה בתוקף החל מיום 1 בינואר 2012. המשך שימושך באתר לאחר תאריך זה משמעו כי הנך מקבל מדיניות זו בעניין השימוש במערכת החיוב והתשלומים. אנו שומרים על זכותנו לשנות את הוראות מדיניות זו בעניין השימוש במערכת חיוב ותשלומים, מבלי לתת לך הודעה מראש, לפיכך אנא בדוק באופן תדיר האם בוצעו בה שינויים.

מבוא

מערכת החיוב והתשלומים של XPlace (להלן: "מערכת התשלומים") מאפשרת למומחים להנפיק בקשות להפקדה בנאמנות ובקשות תשלום, ומאפשרת ללקוחות לבצע תשלומים עבור שירותים. כאשר הלקוח מבצע תשלום באמצעות מערכת התשלומים, XPlace מוסיפה את דמי השירות ואת דמי הטיפול בתשלום המתאימים, המגיעים ל-XPlace כמפורט באתר. מערכת התשלומים נועדה לשימוש עסקי, כך שהנך מסכים להשתמש במערכת התשלומים לצרכים עסקיים בעיקרם, ולא לצרכים אישיים, משפחתיים או ביתיים בעיקרם.

חובת שימוש במערכת החיוב והתשלומים

כלקוח, ובנוגע לכל המומחים שתאתר באמצעות האתר החל מיום 1 בינואר 2012 ולאחר מכן, הנך מסכים להשתמש במערכת התשלומים על מנת לבצע את כל התשלומים למומחה, לפרק זמן של 24 חודשים לאחר שתאתר את המומחה באמצעות האתר, בין אם מדובר בהתקשרות ראשונה, התקשרות חוזרת או התקשרות המשך. כמו כן, הנך מסכים לא לבצע כל מעשה, במישרין או בעקיפין, על מנת לעקוף את העמלות ו/או דמי השימוש של XPlace. הנך רשאי לבחור שלא להיות כפוף להתחייבות דלעיל בנוגע לכל מומחה אותו תאתר אם תשלם ל-XPlace דמי יציאה עבור מומחה כאמור, כמפורט להלן.

כמומחה, ועבור כל הלקוחות שתאתר באמצעות האתר החל מיום 1 בינואר 2012 ולאחר מכן, הנך מסכים להשתמש בשירות התשלומים על מנת לקבל את כל התשלומים מהלקוח לתקופה של 24 חודשים לאחר איתור הלקוח באמצעות האתר, בין אם מדובר בהתקשרות ראשונה, התקשרות חוזרת או התקשרות המשך (להלן: "תשלומי 24 החודשים"). במידה ש-XPlace תודיע לך כי הלקוח שילם ל-XPlace דמי יציאה, אזי ההתחייבויות האמורות לעיל לא תחולנה על עבודתך עם הלקוח.

דמי יציאה

לקוחות ומומחים לא יידרשו להשתמש במערכת התשלומים אך ורק אם הלקוח ישלם ל-XPlace תשלום בגובה 5,000.00 ש''ח (שקלים חדשים) (להלן: "דמי יציאה") תמורת איתור המומחה באמצעות האתר. הלקוח רשאי לבחור לשלם את דמי היציאה בכל עת. לאחר שהלקוח שילם את דמי היציאה, הלקוח והמומחה רשאים לבקש, לבצע ולקבל תשלומים מחוץ לאתר עבור כל עבודה שיבצעו יחדיו לאחר מכן. עליך לפנות אל XPlace באמצעות הודעת דוא''ל לכתובת הדוא''ל הבאה: support@XPlace.com לצורך קבלת הוראות בנוגע לאופן תשלום דמי היציאה.

במידה שהלקוח אינו משתמש במערכת התשלומים על מנת לבצע את כל תשלומי 24 החודשים למומחה כפי שהוסכם לעיל, ואינו משלם את דמי היציאה, אזי הלקוח מסכים כי יהיה עליו לשלם, וכי ישלם, ל-XPlace את הסכום הגבוה מבין: (א) 5,000.00 ש''ח או (ב) סכום כל דמי השימוש אשר XPlace תרוויח, או שהייתה מרוויחה, על כל תשלומי 24 החודשים, ובכל מקרה בצירוף ריבית בשיעור של 18% לשנה או השיעור המרבי המותר על פי החוק החל, הנמוך מביניהם, שיחושב החל מהתאריך שבו הלקוח שילם לראשונה למומחה שאותר באמצעות האתר.

איסור עקיפת מערכת התשלומים

הנך מסכים לא לעקוף את מערכת התשלומים. מעשים אסורים כוללים (מבלי לגרוע מכלליות האמור):

  • משלוח הצעות או שידול לקוחות שאותרו באתר לצורך יצירת קשר, השכרת שירותים, ניהול או תשלום מחוץ לאתר.
  • קבלת הצעות ממומחים או שידול מומחים שאותרו באתר לצורך יצירת קשר, מתן שירותי מומחה או קבלת תשלומים מחוץ לאתר.
  • חיוב או דיווח באתר של סכום חשבונית או סכום לתשלום השונים מזה שהוסכם בין הלקוח לבין המומחה.

כלקוח, הנך מסכים להודיע ל-XPlace באופן מיידי במידה שהמומחה משדל אותך לשלם לו מחוץ לאתר. כמומחה, הנך מסכים להודיע ל-XPlace באופן מיידי אם הלקוח מבקש לשלם לך מחוץ לאתר. במידה שידוע לך אודות הפרה של האיסורים האמורים לעיל, או אודות כל עקיפה פוטנציאלית של מערכת התשלומים, אנא שלח דו''ח חסוי ל- XPlace באמצעות משלוח הודעת דוא''ל לכתובת הדוא''ל הבאה: admin@XPlace.com.

האופי המשפטי של מערכת התשלומים

כאשר הנך משתמש במערכת התשלומים על מנת לבקש תשלום או לשלם דמי שירות, XPlace פועלת כשלוחתך על סמך הוראתך ודרישותיך לבצע משימות מטעמך. XPlace תחזיק בכספים שבחשבונך בנפרד מהחשבונות התפעוליים התאגידים שלה, ולא תמסור את כספיך לנושיה במקרה של פשיטת רגל או לכל מטרה אחרת. כמפורט בקוד פשיטת הרגל של ארצות הברית, סעיף 541(ד) והמקבילה בחוק הישראלי לסעיף זה, XPlace תחזיק אך ורק בזכות חוקית בחשבון ובכל כספים שיהיו בו, ולא תהיה לה כל זכות מן הצדק בחשבון ובכספים אלו.

XPlace איננה בנק, וסכומים המועברים באמצעות- או המוחזקים במערכת התשלומים אינם פקדונות מובטחים. הינך מסכים, מצהיר ומודע לכך כי לא תקבל ריבית או רווחים אחרים על הכספים שבחשבונך. XPlace רשאית להרוויח ולקבל ריבית על כספים אלו, רשאית לחייב או לנכות תשלומים, רשאית לקבל הפחתה של תשלומים או הוצאות שחוייבו, או רשאית לקבל תגמולים אחרים עבור שירותי בנקאות, תשלום או שירותים פיננסיים אחרים הנוגעים לחשבון.

עם בקשת ומשלוח תשלומים דרך מערכת התשלומים או הוספת כספים לחשבונך, הנך ממנה את XPlace כשלוחתך לקבל את הכספים מטעמך ולהעביר את הכספים למוטב שייבחר על ידך, בכפוף לתנאי ולהוראות מדיניות מערכת החיוב והתשלומים ותנאי השימוש של XPlace. על כל מומחה לפטור ולזכות לקוחות בגין כל תשלומים ש-XPlace מקבלת באמצעות מערכת התשלומים מלקוחות כאמור.

היעדר אחריות על שירותי המומחה או תשלומי הלקוחXPlace פועלת כספקית תשלומים באמצעות יצירת, אירוח, תחזוקת ואספקת מערכת השירותים באמצעות האינטרנט. ל-XPlace אין שליטה על שירותי המומחה המשולמים באמצעות מערכת התשלומים, ואין לה שליטה על כך שלקוח או מומחה שעמו הנך בא במגע אכן יבצע את העסקה. דבר במערכת התשלומים לא ייראה כהופך את XPlace לשלוחתך בנוגע לכל שירותי מומחה שנרכשו ונמכרו על ידי משתמשים באמצעות האתר, או כמרחיב או משנה כל התחייבות, אחריות או שיפוי הנזכרים בתנאי שימוש אלו.

מחלוקות בין לקוחות ומומחים כל מחלוקות בנוגע לשירותים הניתנים על ידי מומחים או תשלומים המבוצעים על ידי לקוחות יישארו בין לקוחות ומומחים כאמור. באמצעות שימוש במערכת התשלומים, הנך מסכים לציית למדיניות יישוב המחלוקות של XPlace. כמו כן, הנך מאשר כי XPlace לא תהיה צד לכל מחלוקות כאמור. XPlace תנסה לנקוט בפעולות הנזכרות במדיניות יישוב המחלוקות של XPlace, אולם XPlace לא תהיה מחוייבת לבצע כל פעולה אחרת או להימנע מלבצע כל פעולה אחרת על מנת ליישב כל מחלוקת כאמור. XPlace רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובמקרה של תשלומי נאמנות עשויה להידרש, לנכות או לעכב תשלומים או להמשיך להחזיק כספים בנאמנות או לבצע תשלומים או לשחרר כספים הנמצאים בנאמנות, במקרה של מחלוקת בין לקוח לבין מומחה.

בקשת תשלום, הפקדה בנאמנות או שחרור תשלום תוך שימוש באתר

על מנת לבקש תשלום, הפקדה בנאמנות או שחרור תשלום מלקוח, על המומחה לפעול על פי ההוראות והקישורים באתר ולמסור את המידע שנתבקש ממנו. באמצעות בקשת תשלום, הפקדה בנאמנות או שחרור תשלום, המומחה מתיר ל-XPlace לקבל תשלומים מהלקוח מטעמו של המומחה, בסכומים הנקובים בעמוד הרלבנטי באתר.

כאשר המומחה מבקש תשלום, הפקדה בנאמנות או שחרור תשלום מלקוח, בקשה כאמור מהווה הוראה בלתי חוזרת של המומחה ל-XPlace לקבל תשלום מהלקוח מטעם המומחה. בנוגע לכל שירותי התשלום, לאחר ש-XPlace תחייב את הלקוח, אם חברת כרטיסי האשראי של הלקוח, הבנק או PayPal יחייבו בחזרה (Charge-Back) כל סכום מ-XPlace, מכל סיבה שהיא, אזי המומחה מסכים בזה להשיב ל-XPlace כל סכומים כאמור, בצירוף שכר טרחת עורך דין סבירים והוצאות גבייה.

אופן התשלום עבור שירותים תוך שימוש באתר

על מנת לשלם למומחה תוך שימוש במערכת התשלומים, על הלקוח לפעול על פי ההוראות והקישורים שבאתר ולמסור את המידע שנתבקש ממנו. XPlace תחייב את כרטיס האשראי, את חשבון הבנק, את הארנק שלו ב- XPlace (ארנק אלקטרוני) או את חשבון ה-PayPal של הלקוח בסכום הנחוץ. באמצעות מתן פרטי כרטיס האשראי או חשבון הבנק ל-XPlace, הלקוח מתיר ל-XPlace לחייב מכרטיס אשראי או חשבון בנק כאמור את הסכומים הנזכרים בעמוד הרלבנטי של מערכת התשלומים באתר.

תשלום – שחרור מחשבון הנאמנות של הפרויקט

כאשר הלקוח משחרר כספים מחשבון נאמנות של פרויקט או מורה ל-XPlace לשחרר כספים מחשבון נאמנות של פרויקט, פעולה כאמור מהווה: (1) הצהרתו של הלקוח כי בחן את העבודה וכי המומחה ביצע את שירותי המומחה הרלבנטיים במלואם ובאופן משביע רצון; (2) קבלתם הסופית של שירותי המומחה על ידי הלקוח; ו-(3) הוראתו הבלתי חוזרת של הלקוח ל-XPlace לשלם למומחה.

תשלום – תשלום ישיר או תשלום בונוס

כאשר הלקוח שולח תשלום ישיר או תשלום בונוס או מורה ל-XPlace לשלוח תשלום ישיר או תשלום בונוס למומחה תוך שימוש במערכת התשלומים, הוראה כאמור מהווה: (1) הצהרתו של הלקוח כי בחן את העבודה וכי המומחה ביצע את שירותי המומחה הרלבנטיים במלואם ובאופן משביע רצון; (2) קבלתם הסופית של שירותי המומחה על ידי הלקוח; ו-(3) הוראתו הבלתי חוזרת של הלקוח ל-XPlace לשלם למומחה. עמלות החלות על תשלומים ישירים ותשלומי בונוס הינם מפורטים בעת ביצוע התשלום וחברת XPlace שומרת על זכותה לשנות עמלות אלו על פי ראות עיניה, מבלי לתת לך הודעה אודות כך, למעט כמפורט בדפי האתר הרלבנטיים הנוגעים למשיכה.

לאחר ש-XPlace חייבה את אמצעי התשלום, חיוב כאמור אינו ניתן להשבה, למעט על פי תנאי הנאמנות. הלקוח מסכים לא להכחיש עסקה או לבקש מחברת כרטיס האשראי או מהבנק שלו לחייב בחזרה (Charge Back) כל סכום מ-XPlace, מכל סיבה שהיא. במידה שהלקוח יעשה זאת, הלקוח מסכים בזה להשיב ל-XPlace כל סכומים כאמור, בצירוף שכר טרחת עו''ד סביר והוצאות גבייה.

שחרור אוטומטי של כספי הנאמנות

בנוגע לתשלומי נאמנות, יעמדו בפני הלקוח עשרים (20) ימים נטו, החל מבקשת השחרור מהמומחה, לבדוק את העבודה ולאשר את אבן הדרך לתשלום או לחלוק על התשלום על-ידי פתיחת נוהל יישוב מחלוקות כפי שמתואר באתר, בתנאי השימוש ובמדיניות יישוב המחלוקות של XPlace. במידה שהלקוח לא בדק את העבודה, ואינו חולק על התשלום תוך עשרים (20) יום, כספי הנאמנות ישוחררו אוטומטית לידי המומחה. סעיף זה, "שחרור אוטומטי של כספי הנאמנות", יהיה בתוקף החל מיום 1 בינואר 2012 ויחול על פרויקטים שנמסרו מתאריך זה ואילך.

דיווח שעות

עבור עבודות על בסיס שעות עבודה, המומחה נדרש להגיש דוחות שעות שבועיים עד לשעה 23:59 שעון ישראל (GMT+2), בכל יום חמישי. על הלקוח לעיין בדוחות השעות השבועיים, לאשר אותם ולבצע את התשלום תוך שבעה (7) ימים קלנדריים מהשבוע שלאחר הגשת דוח השעות. שבוע מתחיל ביום ראשון בשעה 00:00 שעון ישראל (GMT+2) ומסתיים ביום שבת בשעה 23:59 שעון ישראל (GMT+2).

הוראות שונות בנוגע למערכת התשלומים

התשלומים המאושרים הנם סופיים

שימושך במערכת התשלומים מהווה את הסכמתך לשלם כל סכומים אותם הנך מאשר לנו לגבות מחשבונך, ולפי המקרה, מכרטיס האשראי, ארנק XPlace, חשבון הבנק או חשבון ה-PayPal שלך. תשלומים אלו, לאחר שאושרו, הנם סופיים.

עסקאות שגויות או כפל עסקאות; החזרי חיובים

XPlace שומרת על זכותה לקבל ממך שיפוי, ויהיה עליך לשפות את XPlace, במידה ש-XPlace תגלה עסקאות שגויות או כפל עסקאות, או אם XPlace תקבל הכחשת עסקה מחברת כרטיס האשראי, הבנק או ה-PayPal של הלקוח מכל סיבה שהיא. הנך מסכים כי XPlace זכאית לקבל שיפוי כאמור באמצעות חיוב חשבונך, ניכוי כספים מתשלומים או משיכות עתידיים, חיוב כרטיס האשראי שלך, חיוב הארנק של ב- XPlace או השגת שיפוי ממך בכל דרך חוקית אחרת. אי תשלום שיפוי בגין החזרי חיוב מהווה עילה לסגירת חשבונך. סעיף זה, "עסקאות שגויות או כפל עסקאות; החזרי חיובים", חל הן על לקוחות והן על מומחים.

החזרים וביטולים

הנך רשאי לבקש החזר או לבטל פרויקט באמצעות האתר כמפורט במדיניות יישוב המחלוקות של XPlace.

מטבע

המטבע שבו פועלת מערכת התשלומים הוא שקלים חדשים (ש"ח) ולפיכך XPlace אינה אחראית על שינויים בערך המטבע המתרחשים במקרה של חיוב או זיכוי כרטיס אשראי או כרטיס חיוב המתבצע במטבע שאינו ש''ח. כמו כן, XPlace אינה אחראית לשינויים בערך המטבע המתרחשים בעת קבלת או משלוח תשלום באמצעות העברה בנקאית, צ'ק או מסלקה אוטומטית לחשבונך וממנו. טיפול בתשלומים המבוצעים לטובת XPlace במטבע שאינו ש''ח עשוי לארוך עד שמונה שבועות, בהתחשב ביחסים בין מערכות הבנקאות והתשלומים בין שתי המדינות. לפיכך, התאמות יתרה עשויות להתעכב.

משיכת כספים

על מנת למשוך כספים מחשבונך, עליך לבקש כספים כאמור תוך שימוש באחת משיטות המשיכה הקיימות באתר. כל בקשה כאמור תהיה כפופה לתשלומים, לעמלות, לתנאים ולהגבלות המפורטות באתר ובתנאי שימוש אלו. על אף כל הוראה אחרת בתנאי שימוש אלו, במידה ש-XPlace תקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי כי חבר הפר את תנאי והגבלות האתר או תנאי השימוש, XPlace רשאית לסרב לטפל במשיכה. XPlace גובה דמי משיכה של 20.00 ש''ח לצורך כיסוי ההוצאות הנוגעות לפעולות המשיכה מצדה. דמי המשיכה ינוכו מהסכום המשיכה שנתבקש על ידך. הנך עשוי להיות כפוף לתשלומי צד ג' נוספים הנובעים מעסקת המשיכה, כגון עמלות בנק או עמלות ל-PayPal, אשר הנך מסכים לשלמן, ואשר בנוגע אליהן XPlace לא תישא בכל אחריות. XPlace שומרת על זכותה לשנות את דמי המשיכה על פי ראות עיניה, מבלי לתת לך הודעה אודות כך, למעט כמפורט בדפי האתר הרלבנטיים הנוגעים למשיכה.

עיכוב כספים בחשבון

XPlace תעמיד לרשותך כספים המופקדים בחשבונך, לצורך שימוש בהם או משיכתם, רק לאחר חלוף תקופת המתנה בת 3 ימים. XPlace שומרת על זכותה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעכב כספים על מנת שתשלומי הלקוח ייסלקו, או במידה ש-XPlace חושדת כי כספים עשויים להיות כפופים למחלוקת או הכחשת עסקה או להחזר חיוב או במידה שקיים חשד להונאה. XPlace תסיר את העיכוב בהקדם האפשרי.

הסכמה לשלם

אם, מכל סיבה, XPlace אינה מקבלת תשלום של כל סכומים שאישרת שישולמו באמצעות שימושך במערכת התשלומים או שימושך בשירותים אחרים של XPlace, הנך מסכים לשלם סכום כאמור באופן מיידי לאחר דרישתה של XPlace. כמו כן, הנך מסכים לשלם כל חיובי ריבית, שכר טרחת עו''ד והוצאות גבייה אחרות, שהוצאו על ידי XPlace על מנת לגבות ממך את הסכום שאושר אך לא שולם. במקרה כאמור, XPlace רשאית, על פי בחירתה, להפסיק לטפל בכל תשלום נוסף שנעשה על ידך ולהשתמש בכל כספים המוחזקים באותה עת על ידי XPlace מטעמך על מנת לשלם בגין כל ליקויים, הפסדים או הוצאות שהוצאו כתוצאה משימושך במערכת התשלומים או בשירות אחר של XPlace. כמו כן, אנו רשאים למסור דיווחים מתאימים לסוכנויות דיווח אשראי, מוסדות פיננסיים, רשויות מס ורשויות אכיפת החוק, ולשתף עמם פעולה בכל חקירה או תביעה שיתקיימו עקב כך.

חשבונות לא פעילים; חשבונות עזובים

לצורך קביעת סטטוס של חשבון בלתי פעיל או חשבון עזוב, המונח "פעילות" משמעו תשלום של דמי רישום, תשלום או קבלת כספי פרויקט, כספי נאמנות, או פעולות על פי מדיניות יישוב המחלוקות של XPlace.

חשבונות לא פעילים. במידה שבחשבונך יש יתרה, אולם לא הייתה בו פעילות במשך שישה (6) חודשים רצופים, חשבונך יוגדר כחשבון בסטטוס "לא פעיל". XPlace תודיע לך כי חשבונך לא פעיל באמצעות משלוח הודעת דוא''ל לכתובת הדוא''ל הרשומה שלך, ותתן לך לבחור האם להשאיר את חשבונך פתוח ולשמור על היתרה או למשוך את היתרה. אם, תוך שלושים (30) יום מיום הודעה כאמור, אין כל פעילות בחשבונך, XPlace תנכה אוטומטית "עמלת חשבון לא פעיל" בסך 30.00 ש''ח, או את כל היתרה בחשבונך, במידה שיתרה כאמור נמוכה מ-30.00 ש''ח, בכל חודש לאחר מכן, על מנת להשיב לעצמה את ההוצאות המנהליות של החזקת הכספים. XPlace תחדל לבצע ניכויים כאמור אם לאחר מכן (1) תתקיים פעילות בחשבונך או (2) אין עוד יתרה בחשבונך.

חשבונות עזובים. במידה שיש יתרה בחשבונך, אולם לא הייתה בו פעילות לפחות 12 חודשים רצופים או שהיה בסטטוס לא פעיל במשך לפחות 6 חודשים רצופים, XPlace תסגור אוטומטית את חשבונך ותנסה (א) להעביר בהעברה בנקאית את כל יתרת החשבון לחשבון הבנק הרשום שלך, או (ב) תשלח בדואר צ'ק בגובה כל יתרת חשבונך לכתובת הדואר הרשומה שלך. במידה שנסיונות אלו לא יצלחו, יתרת החשבון עשויה להיות מועברת לגוף או רשות במעמד גבוה יותר.

יצירת קשר
במידה שברצונך לדווח על הפרה של תנאי השימוש, או אם יש לך כל שאלה או צורך בסיוע, אנא פנה אל מרכז שירות הלקוחות של XPlace באופן הבא:

תמיכה באינטרנט: לחץ כאן

מייל: support@xplace.com