Looking for an expert in Interior Design - Acoustic Planning?

Articles about Interior Design - Acoustic Planning

מדידה אקוסטית - Acoustic Measurement

מדידה אקוסטית נועדה לתעד את המצב הקיים בחלל, הן מבחינת היענות תדרים, זמן הדהוד, צלילות, תגובת ההלם של החדר ודעיכת האות כפונקציה של הזמן.

שיפוץ משרדים בסוכנות לביטוח

מנהל בכיר בסוכנות לביטוח פנה אלי בעקבות מיזוג שנוצר בין שתי סוכנויות לביטוח. מפאת המיזוג הסוכנות הגדילה את שטח המשרדים הקיים ומעוניינת להכניס כ-66 עובדים נוספים לחברה. בחזקת החברה קיימים שטחים אשר אינם בתפוסה מרבית וינוצלו כאזורי עבודה של OPEN SPACE לעובדים החדשים.
Showing results 1 - 2
« Previous Page 1 Next Page »