Groeien met DimLux-verlichtingssystemen van Online Top Garden

On 10 Sept., 2018

Op zoek naar de uitstekende kwaliteit van Dimlux? Onlinetopgarden.com heeft hoge kwaliteit Dimlux accessoires, expert’s series en de Xtreme EVSA serie voor een betaalbare prijs. Dimlux is het meeste geavanceerde en complete lichtsysteem. Bestel het online bij Onlinetopgarden.com

Groeien met DimLux-verlichtingssystemen van Online Top Garden

Online Top Garden streefternaarom de bestekwaliteitsproductenteleveren die klantenhelpen de planten op de meesteffectieve en spectaculairemaniertelatengroeien. Een van de meestconcurrerendeproducten in het aanbodzijnde DimLuxlampen. De DimLux Expert Series is het meestgeavanceerde en complete verlichtingssysteem op de markt. Online Top Garden biedteenverscheidenheidaanmodellenuit de Expert-serie, allemaalondersteund met extra apparatuur, zoals extra reflectoren, co2-sensoren of eenplanttemperatuurcamera. Online Top Garden is de goedkoopstegardenshop (geengrowshop)in Nederland en zorgtervoordatproducten in de catalogus de beste in de marktzijn, maar met de laagsteprijsgarantie. Daaromstelt het bedrijfDimLux Expert Series voorvanwege de effectiviteit en de uitstekendeprijs-kwaliteitverhouding.Ditgeavanceerdeverlichtingssysteemproduceert minder warmtevoorverbeterdethermoregulatie, watresulteert in eenbeterelamptemperatuur.Zezorgenookvooreenoptimaleluchtstroom, waarbij de warmteaan de bronwordtafgezogen, watefficiënter is dankoeling.

 

ErzijnveelredenenomDimLux Expert Series-verlichtingssystementekiezenvoorplanten die met co2 groeien. Ten eerstehebbenzeeen plat ontwerpdatnog steeds veelkwaliteitseigenschappenvergelijkt, zoals het breedstedimbereik van alledigitale VSA's of de hoogste output (licht) vanwege de overdrive- (boost) en 400V-technologie. Bovendien is de losseXtreme ballast geschiktvoorzowel 400W- als 600W-lampen, waardoorklanten de flexibiliteithebben die zenodighebbenbij het kweken met co2.Bovendienbieden de DimLux-productenuitgebreidediagnostische LED's en indicatieomlampentevervangen, de EOL-functiegenoemd. Zezijnuitgerust met verschillendeveiligheidsvoorzieningenomkortsluiting, open contact, hogetemperaturen, telage of tehoge spanning tevoorkomen, allemaalvoor de veiligheid van de klant en duurzamegroei van planten.

 

Watopvalt in de DimLux Expert-verlichtingssystemen, naast het aantrekkelijkeontwerp, is dat de driehoofdcomponenten, zijndeeen reflector, ballast en lamp, in éénrobuusteeenheidwordengeplaatst. Met ditontwerp is eenverminderdrisico op elektromagnetischeinterferentiegewaarborgd, evenalseenonderbrokenenergiestroomnaar de lamp. Watookbelangrijk is voor de klanten, is het feitdatergeenbehoeftemeer is aan het bevestigen van de ballast en het installeren van de kabelsbuiten het systeem. DimLux-productenzijnnietalleentechnologischgeavanceerd, maar ookongelooflijkgebruikersvriendelijk.Zezijninstelbaar in zijreflectoren met 2 posities en reflectoren die kunnenwordengemonteerdom de verspreiding van het lichtnauwkeurigtebepalen. Ditverlichtingssysteemheeft soft-start, soft-dim en zacht van functies, waardoor het gemakkelijktegebruiken is. Het kanookhandmatigwordengedimd in 8 niveaus, waaronder de "uit" -positie, waardoorklanten de uitgebreidecontrole over de groei van de plantenhebben.

 

In Online Top Garden, erkendals de goedkoopstegardenshop online (geengrowshop), kunnenklantenalleapparatuurkopen die nodig is voor het kweken met co2. Van klimaatbeheersingsapparatuur, via groeiapparatuur, substraten, voeding en supplementen tot verbluffendeverlichtingssystemen, zoalsDimLux. Het bedrijfzorgtervoordat elk item in de cataloguseffectief is gebleken en de prijs op het juisteniveauhoudt. Goedeprijs en hogekwaliteitkomenhier hand in hand.

Read more...